Möjlighet till övningskörning för unga under 16 år

Motion 2010/11:T415 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjlighet till övningskörning i gymnasieskolan för unga under 16 år.

Motivering

Idag finns det ungdomar som genomgår särskilda gymnasieutbildningar, såsom fordonsprogrammet, där det är en naturlig del av utbildningen att man skall övningsköra fordon. Av diverse anledningar finns det ungdomar som ännu inte är 16 år fyllda som går på denna utbildning, vilket orsakar problem – både för ungdomarna och för skolans planering av utbildningen.

En enkel lösning skulle vara om möjligheten fanns till dispens från den 16-årsgräns som finns för övningskörning, förutsatt att eleven, den unga personen, genomgår en utbildning, liksom fordonsprogrammet, i gymnasieskolan. Det vore en konkret förbättring för alla inblandade parter – eleverna, skolan och företagen.

Det är – och kommer att vara – brist på yrkeschaufförer. Genom att ge skolorna möjlighet till dispens får branschen lättare att rekrytera. Det skulle dessutom ge en större förutsättning för ungdomar att klara arbetsmarknadens krav samt ge möjlighet till vidarefortbildning.

Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 26 oktober 2010

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27
Yrkanden (1)