Momsregler och civilsamhället

Motion 2019/20:3131 av Anna Wallentheim m.fl. (S)

av Anna Wallentheim m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att avskaffa tvånget på att hyresgäster stadigvarande bedriver momspliktig verksamhet i lokaler de hyr och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den fria och självständiga idrottsrörelsen är en viktig del av den svenska modellen. I ett demokratiskt samhälle är folkrörelser och civilsamhället med många aktiva medlemmar en stor tillgång, både idag och i framtiden. För barn och unga är idrottens demokratiska fostran särskilt betydelsefull eftersom det är ett sätt att tidigt lära sig hur demokratins grundläggande spelregler fungerar.

För att vi ska ha en stark idrottsrörelse med en stor variation måste det finnas gott om lokaler där man kan träna och tävla. På många håll i Sverige, framför allt i de större städerna, är det stor brist på idrottslokaler, hallar och anläggningar. Bristen på möjlighet till idrottande leder inte bara till ohälsa; det ökar också risken för att unga ska hamna snett i livet. Ett stort hot mot framtidens idrott är reglerna kring fastighetsuthyrning och momsförpliktigandet.

Fastighetsuthyrning är enligt huvudregeln undantagen moms, men problemet som uppstått är att fastighetsägarna frivilligt får registrera sina fastigheter för moms och i och med detta får dra av momsen vid ny-, till-, eller ombyggnad. Om detta sker får en fastighet eller lokal som blivit momsregistrerad endast nyttjas i momspliktig verk­samhet. Resultatet av detta är att civilsamhället, som inte bedriver momspliktig verksamhet, får allt svårare att hitta lokaler.

Problemet kring moms och fastighetsupplåtelse innebär att ideell sektor, som inte bedriver momspliktig verksamhet, får svårt att hyra lokaler på den öppna marknaden.

Bristen på idrottsanläggningar är redan ett enormt problem i många delar av Sverige och gör att barn och unga redan idag tvingas stå i kö för att kunna delta i idrottsrörelsen. Bristen på lokaler för föreningar som inte bedriver momspliktig verksamhet ökar konkurrensen och driver upp priserna på sådana nivåer att medlemsavgifterna riskerar att höjas till nivåer som utesluter alltför många människor eller driver föreningar till konkurs.

En konsekvens är att behovet av att ha någonstans att vara är så trängande att ideella föreningar kan komma att tvingas att bolagisera kärnverksamheten för att kunna fortsätta bedriva den, vilket skulle vara förödande för hela den ideella sektorn.

Lösningen på problemet är därför att verka för att ta bort kravet att hyresgästen stadigvarande måste bedriva momspliktig verksamhet i lokalen. Det skulle leda till att föreningar, och andra aktörer inom icke momspliktig verksamhet (t.ex. skola och vård- och omsorgsbolag), får större möjlighet att nyttja lokaler i samma utsträckning som andra associationsformer. Regelverket kring frivillig skattskyldighet som i grunden styrs av ett EU-direktiv är nationellt och är därför ett ganska okomplicerat beslut att ta. Ett beslut som dock skulle göra stor skillnad för idrotten och det civila samhället att finnas på sina egna villkor.

 

 

Anna Wallentheim (S)

 

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Hans Hoff (S)

Lars Mejern Larsson (S)

Lawen Redar (S)

Åsa Karlsson (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)