Motioner i Andra Kammaren, N,-o 186

Motion 1891:186 Andra kammaren

Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N,-o 186,

1

N:0 186.

Af herr M. DahU, med förslag till vissa bestämmelser i fråga om
beräkningen af rote- och rusthällsvärde m. m. såsom vilkor
för antagande af Kongl. Maj:ts proposition till ändrad
lydelse af värnepligtslagen den 5 juni 1885.

Kongl. Maj:t har i propositioner (n:is 38 och 39) till innevarande
riksdag under vissa förutsättningar föreslagit förhöjning i de under riksstatens
fjerde och femte hufvudtitlar uppförda anslag till lindring i rustnings-
och roteringsbesvären och i proposition (n:o 34) afskrifning af de
å viss jord hvilande grundskatter m. m. Afsigten synes vara att, under
förutsättning af hufvudsakligt bifall till Kongl. Maj:ts framställningar i
öfrig!, förskaffa ur verlden dessa gamla skatteformer och tvisteämnen;
och detta mål kan också enligt det kongl. förslaget uppnås beträffande
grundskatterna, men med afseende på rustnings- och roteringsbesvären
skola helt visst, med penningens fallande värde och ökade öfningar och
kortare tjenstetid för soldaten, inom en tid, som ingalunda behöfver vara
så synnerligen aflägsen, indelningsverkets orättvisor och deraf föranledda
misshälligheter å nyo framträda. Vill man derför upphäfva indelningsverket
som skatteform, blifver nödvändigt att efter korta mellantider,
exempelvis hvart femte eller tionde år, undersöka, huruvida det åt skatteregleringskomitén
beräknade och i kongl. förordningen den 5 juni 1885
faststälda uppskattningsvärde för rote- och rusthåll stämmer öfver ens
med den verkliga kostnaden för detta onus och evalvera uppskattningsvärdet
efter det faktiska värdet.

Bih. till Riksd. Prof. 1891. 1 Sami. 3 Afä 3 Band. 41 Käft. (N:o 186).

4,

2 Motioner i Andra Kammaren N:o 186.:

Hvad särskild! de effektiva rusthållen angår, synes det mig, att en
remontenngskommission Lämpligast skulle kunna uppköpa kavalleriets
hästar, da dessa väl blefve mera, så att säga, uniformella och jemna och
rusthallaren slapp undan den förlust och det obehag, han ofta nog är
utsatt for vid remonteringen. Det händer ju, att en rusthållare kan vara
lycklig nog att få approberad en häst, som kostat t. ex. 500 kronor
under det en annan kan råka få kasserade snart sagdt så många, han
vnl uppvisa, och till sist nödgas mottaga straffremont, ofta till ett oskäligt
högt pris. Jag föreställer mig derför, att remontpriset borde bestämma8
det faststälda mmimipriset vid remontuppköp för de värfvade
regementena _ (500 å 600 kronor), som af rusthållaren erlades till remonteringskommissionen,
när ny häst skulle anskaffa, och att, om hästarne
vid något tillfälle vore dyrare priset kunde ju jemkas eller väsentligt
modifieras, då en kommission gjorde alla uppköpen skulle staten tillskjuta,
hvad mera vore erforderligt. Jag vågar derför föreslå,

att, om Riksdagen bifaller Kongl. Maj:ts förslag
till ändrad lydelse af värnpligtslagen af den 5 juni
1885 (kongl. proposition n:o 31), Riksdagen må besluta
detta, utom med öfriga vilkor, under förutsättning af
att det af skatteregleringskomitén beräknade värde af
rote- och rusthåll af en nämnd pröfvas och evalveras i
öfverensstämmelse med medelvärdet af den under nästföregående
fem- eller tioårsperiod befinna verkliga kostnad
för rustnings- och roteringsbesvären;;b.! mot J:

och att en statens remonteringskommission ombe-
sörjer remoteringen vid det indelta kavalleriet, mot att.
vederbörande, rusthållare vid hästtillsättningen inbetalar
till remonteringskommissionen en afgift lika med det
bestämda minimipriset för remont till de värfvade regementena.

Stockholm den 7 april 1891.

; T rf i1:

M. Da/in.

Stockholm, John Björkmans boktryckeri, 1801.