Motioner i Andra Kammaren, N.-o 221

Motion 1893:221 Andra kammaren

Andra kammaren

2

Motioner i Andra Kammaren, N.-o 221.

N:o 221.

Af herr A. Hedin, om ändring i 7, 11, 12, 28, 32 och 105 §§
regeringsformen samt 38 § riksdagsordningen.

Luder hänvisning till de förslag om ändringar i grundlagens bestammeföer
om handläggning af regeringsärenden angående rikets för 1856

d18ä I851mannnde iå,af^o hvilka Wifvit Väckta vid riksdagarne
18561858, 185960, 1871, 1877, 1878, 1883, 1884, 1889 och 1891

har jag den aran att föreslå, »

att 11 § regeringsformen förändras till följande
lydelse:

Ministeriel^ mål, hvarmed förstås alla de, som
angå. rikets förhållande till främmande magter, skola
af ministern för utrikes ärendena beredas och inför
Konungen i statsrådet föredragas. Alla meddelanden i
mmistenella mål till främmande magt eller Konungens
sändebud i utlandet skola, utan afseende å ärendets
beskaffenhet, efter föregående behandling i statsrådet
ske genom ministern för utrikes ärendena,

att 12 § regeringsformen må erhålla följande lydelse:

Konungen eger att i afhandlingar och förbund
med främmande magter ingå, sedan, enligt 8 §, statsrådet
deröfver blifvit hördt, dock att i alla sådana aftal
med främmande magter Riksdagens rätt att dem pröfva
uttryckligen förbehålles,

att § 7 regeringsformen förändras sålunda:

Alla regeringsärenden skola inför Konungen i statsrådet.
föredragas och der afgöras,

att orden »inom riket» i första punkten af 28 8
regeringsformen uteslutas,

att 105 § regeringsformen erhåller följande lydelse:

Motioner i Andra Kammaren, N:0 221. 3

Lagtima Riksdags konstitutionsutskott ege att äska
de protokoll, som uti statsrådet blifvit förda,

att orden i 38 § riksdagsordningen: »med undantag
af dem, som angå ministeriella ärenden och kommandomål,
hvilka endast i hvad som rörer kända och
af utskottet uppgifna händelser kunna fordras», skola
uteslutas.

Ehuru visserligen 32 § regeringsformen blifver
öfverflödig och således borde uteslutas, torde den, för
undvikande af rubbning i paragrafloljden, kunna
qvarstå.

Stockholm den 20 mars 1893.

A. Hedin.

X:o 222.

Af herr A, Med i 11, om upphäfvande af 15 § regeringsformen och
ändring af vissa andra paragrafer i regeringsformen och
riksdagsordningen.

Under hänvisning till de skäl, som finnas anförda i en år 1889 i
Första Kammaren väckt, motion (n:o 57), har jag äran att föreslå, att
Riksdagen beslutar att till hvilande antaga följande förslag till ändringar
i regeringsformen och riksdagsordningen,

att ur 7 § regeringsformen uteslutas orden: »med
undantag af sådana, som i 11 och 15 §§ omförmälas»,

att ur 38 § regeringsformen uteslutas orden: »utom
i kommandomål»,