Motioner i Andra Kammaren, N:0 221. 3

Motion 1893:222 Andra kammaren

Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:0 221. 3

Lagtima Riksdags konstitutionsutskott ege att äska
de protokoll, som uti statsrådet blifvit förda,

att orden i 38 § riksdagsordningen: »med undantag
af dem, som angå ministeriella ärenden och kommandomål,
hvilka endast i hvad som rörer kända och
af utskottet uppgifna händelser kunna fordras», skola
uteslutas.

Ehuru visserligen 32 § regeringsformen blifver
öfverflödig och således borde uteslutas, torde den, för
undvikande af rubbning i paragrafloljden, kunna
qvarstå.

Stockholm den 20 mars 1893.

A. Hedin.

X:o 222.

Af herr A, Med i 11, om upphäfvande af 15 § regeringsformen och
ändring af vissa andra paragrafer i regeringsformen och
riksdagsordningen.

Under hänvisning till de skäl, som finnas anförda i en år 1889 i
Första Kammaren väckt, motion (n:o 57), har jag äran att föreslå, att
Riksdagen beslutar att till hvilande antaga följande förslag till ändringar
i regeringsformen och riksdagsordningen,

att ur 7 § regeringsformen uteslutas orden: »med
undantag af sådana, som i 11 och 15 §§ omförmälas»,

att ur 38 § regeringsformen uteslutas orden: »utom
i kommandomål»,

4

Motioner i Andra Kammaren, N:o 222.

att ur 105 § regeringsformen uteslutas orden:
»utom dem, som angå ministeriella ärenden ocli kommandomål,
hvilka endast i det, som rörer allmänt kända
och af utskottet uppgifna händelser, må kunna fordras>

att ur 38 § riksdagsordningen uteslutas orden:
»med undantag af dem, som angå ministeriella ärenden
och kommandomål, hvilka endast i hvad som rörer
kända och af utskottet uppgifna händelser kunna
fordras»,

att orden: »eller den embetsman, som i kommandomål
Konungen råd gifvit» samt orden: »Konungens
rådgifvare i kommandomål», i 106 § regeringsformen,
äfvensom orden: »i de fall, här nedanföre stadgas», i
4 § af samma grundlag, uteslutas.

Rubbningen af paragrafföljden i regeringsformen,
genom uteslutande af 15 §, torde lämpligen inskränkas
till ett minimum på det sätt, att 21 § delas i
tvänne paragrafer.

Stockholm den 20 mars 1893.

A. Hedin.

Stockholm, John Björkmans boktr. 1893.