Motioner i Andra Kammaren, N:o 110

Motion 1893:110 Andra kammaren

Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 110.

23

N:o 110.

Af herr A. M. Lundberg, om höjande af anslaget till högre folkskolor
m. m.

Sedan Riksdagen och Kongl. Maj:t beslutat indragning af mindre
läroverk och pedagogier i åtskilliga af rikets städer, får jag härmed
hemställa,

att Riksdagen måtte dels förklara, att hvad som
är stadgadt rörande högre folkskolor på landet skall,
på sätt Kongl. Maj:t eger närmare bestämma, tillämpas
jemväl beträffande sådana städer, der icke finnes något
allmänt elementarläroverk, dels ock bevilja med fem
tusen kronor förhöjning af det i omförmälda hänseende
uti riksstaten upptagna anslag.

Stockholm den 27 januari 1893.

A. M. Lundberg.