Motioner i Andra Kammaren, N:o 12

Motion 1892:12 Andra kammaren - urtima

Andra kammaren - urtima

14

Motioner i Andra Kammaren, N:o 12.

N:o 12.

Af herr J. Mankell, om ökning af stämpelskatten.

Med åberopande ai motiveringen till de motioner, som vid innevarande
riksdag af mig blifvit väckta om progressiv arfsskatt och om
tilläggsbevillniug, jemte progressiv tillämpning af bevillningen, äfvensom
med anledning af herr statsrådets och chefens för finansdepartementet
antydan om: ifrågasatt ökning af stämpelskatten, får jag härmedelst
vördsamt föreslå,

att Riksdagen, för händelse det af Kongl. Maj:t framlagda förslaget
till afskrifning af grundskatter och indelningsverk skulle af densamma
godkännas, måtte i skrifvelse till Kongl. Maj:t anhålla,

att Kongl. Maj:t täcktes så fort sig göra låter
framlägga förslag om den ökning af stämpelskatten,
som af herr statsrådet och chefen för finansdepartementet
enligt protokollet öfver finansärenden den 14
oktober blifvit ifrågasatt.

Om remiss till vederbörligt utskott anhålles.

Stockholm den 24 oktober 1892.

J. Mankell.