Motioner i Andra Kammaren, N:o 13

Motion 1892:13 Andra kammaren - urtima

Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra Kammaren, N:o 13.

15

N:o 13.

Af herr J. Jonson i Fröstorp, om tillägg till Kongl. Maj:ts förslag
till ändrad lydelse i vissa delar af värnpligtslagen.

Då jag härmed förnyar mitt vid sistlidne lagtima riksdag väckta
förslag, om höjande af de värnpligtiges dagaflöning från 20 öre till
80 öre, åberopar jag de skäl som anfördes i motionen n:o 143.

Någon ändring i det af mig förut gjorda yrkandet tillåter jag
mig dock framställa. Om nu Riksdagen förlänger öfningstiden och
genom lag fastslår densamma, så förefaller det mig såsom konseqvent,
att det vilkor, som många fästa vid ingåendet på tillökningen, eller
dagaflöningens höjande, äfven i lag bestämmes.

På grund af dessa skäl vågar jag föreslå, det Riksdagen beslutar,

att, derest det af Kongl. Maj:t framlagda förslaget
till förändrad lydelse i vissa delar af värnpligtslagen
den 5 juni 1885, i fråga om öfningstidens
utsträckning, vinner Riksdagens bifall, värnpligtslageus
35 § och dess 2:dra mom. erhåller följande
förändrade tydelse:

Under öfrig tjenstgöring erhåller värnpligtig
underhåll, sjukvård, beklädnad, utredningspersedlar
och annan erforderlig utrustning, enligt särskilda bestämmelser,
samt dessutom en dagaflöning af 80 öre.

Det härför erforderliga anslag torde särskilda utskottet föreslå
Riksdagen bevilja.

Stockholm den 24 oktober 1892.

Joll. Jonson.

Häruti instämma:

And. Svensson, Carl Persson. E. Fredholm.

Bossgården.

A. Svenson, A. Johansson.

i Edtim.