Motioner i Andra Kammaren, N:o 14

Motion 1892:14 Andra kammaren - urtima

Andra kammaren - urtima

16

Motioner i Andra Kammaren, N:o 14.

N:o 14.

Af lierr A. Johansson i Löfåsen, om utsträckning af den af

Kongl. Maj:t föreslagna hav aller ivakanssättning till hela
indelta kavalleriet.

Bland indelningsverkets ovissa bördor finnes väl icke någon, som
kan jemföras med den effektiva rustningen, synnerligast derför att
hästarne under senare tiden stigit så betydligt i pris, att en antaglig
remont för närvarande ofta kostar dubbelt mot hvad den kunde betinga
för icke så lång tid tillbaka.

Redan 1885 yttrade dåvarande departementschefen i sitt anförande
till statsrådsprotokollet öfver landtförsvarsärenden, att man börjat allt
allmännare inse, att indelningsverket icke är någon lämplig organisation
för kavalleriet. Vid 1889 års riksdag framlade också Kongl. Maj:t
i proposition till Riksdagen förslag om att sätta hela kavalleriet på
vakans. Till denna kongl. proposition jemte departementschefens anförande
till statsrådsprotokollet vågar jag vördsamt hänvisa.

Då jag anser, att kavalleriets vakanssättning skulle åstadkomma
en billig rättvisa mot rusthallarne, på samma gång som truppen blefvo
bättre, får jag vördsamt föreslå, att Riksdagen måtte besluta,

att allt indelt kavalleri sättes på vakans under
samma vilkor, som äro föreslagna för skånska kavalleriregementenas
vakanssättning.

Om remiss till särskilda utskottet anhålles.
Stockholm den 24 oktober 1892.

A. Johansson
i Löfåsen.

Häruti instämma:

Joll. Jonson.

i Fröstorp.

And. Svensson

i Bossgården.

E. Fredholm.