Motioner i Andra Kammaren, N:o 152

Motion 1894:152 Andra kammaren

Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 152.

1

N:o 152.

Af herr A. Kihlberg, om skrifvelse till Kongl. Maj:t rörande
åtgärder för en verksammare inspektion öfver folkundervisningen.

Om man ock icke kan förneka, det folkskoleinspektionen, sådan
den nu är ordnad, haft ett fördelaktigt inflytande på utvecklingen af
folkskoleväsendet i vårt land, vågar jag dock tro, att på det utvecklingsstadium
folkskolan nu står är en omorganisation af folkskoleinspektionen
af behofvet påkallad. Allmänt förspörjes klagan deröfver,
att ifrågavarande inspektion, i hvad den rörer sjelfva undervisningen i
skolan, icke är tillfredsställande. Hittills hafva inspektörerna hufvudsakligen
tagit till uppgift att vaka öfver det vederbörande församlingar
och skolråd gjort sin skyldighet i afseende på anskaffning af skollokaler
och materiel samt att insamla statistiska uppgifter. Numera äro
skollokaler och skolmateriel i allmänhet i tillfredsställande skick, och
kommunerna hafva för ordnande af sitt folkskoleväsende visat eu berömvärd
offervillighet. Tiden kan derför vara inne, då folkskoleinspektionen
bör rigtas på sjelfva undervisningen och organiseras med hänsigt
dertill. Om inspektören har tid och tillfälle att följa undervisningens
gång i skolan så att säga i hvardagslag, skall han bättre än nu
är fallet komma i tillfälle att lära känna lärarens eller lärarinnans
duglighet. Han skall blifva i tillfälle att lemna råd och ledning åt
den oerfarne, nyss från seminariet utgångne och egga den mindre
nitiske samt sjelf öka sin egen erfarenhet om huru folkskoleundervisningen
för att gifva ett godt resultat bör ordnas. Men för att åstadkomma
en verksam inspektion i nyssberörda syfte torde vara nödigt
att till folkskoleinspektörer förordnas äfven sådana personer, som visat
sig innehafva pedagogiska insigter och på personlig erfarenhet grundad
kännedom om folkundervisningen, äfvensom att dessa få uteslutande
Bill. till Ttilcsd Prof. 1894. 1 Sami. 2 Afd. 2 Band. 40 Höft. (N:o 152).

2 Motioner i Andra Kammaren, N:o 152.

egna sig åt sitt vigtiga uppdrag och icke, såsom nu i de flesta fall
är händelsen, sköta detta sitt kall som bisyssla vid sidan af en annan
vigtig embetsbefattning, som tager deras mesta tid och bästa krafter i
anspråk så, att endast en och annan dag, ryckvis och utan plan, återstår
att egna åt inspektionen, hvilken derför måste forceras för att
flere, ofta från hvarandra aflägset belägna skolor på en dag skola medhinnas.
Det vore derför önskvärdt, om sådana bestämmelser i regel
kunde göras gällande, att folkskoleinspektör som innehar annan embetsbefattning
vore skyldig och berättigad till tjenstledighet från denna
sistnämnda befattning under den tid han är folkskoleinspektör, åtminstone
under de månader af året undervisningen i folkskolorna vanligen
pågår. Äfven i andra afseenden är säkerligen omorganisation af folkskoleinspektionen
behöflig för att uppnå det omordade syftet, ehuru
meningarna om sättet kunna vara mycket delade. Detta framgår ock
af statsutskottets utlåtande vid 1890 års riksdag och den deröfver förda
diskussionen i Riksdagens båda kamrar med anledning af min då i
Andra Kammaren afgifna motion (N:o 26).

Hänvisande för öfrigt till hvad jag i nyssnämnda motion anfört
såväl som till statsutskottets yttrande om motionens syfte, vågar jag
ånyo draga denna fråga under Riksdagens pröfning och föreslår,

att Riksdagen må i skrifvelse till Kongl. Maj:t
anhålla, det Kongl. Maj:t täcktes taga i öfvervägande,
hvilka åtgärder böra vidtagas för åstadkommande af
en mera verksam och tillfredsställande inspektion öfver
folkundervisningen.

Om remiss till tillfälligt utskott anhålles.

Stockholm den 21 februari 1894.

Alfred Kihlberg,

från Upsala län.

Häruti instämma:

Jan Eliasson. K. E. Holmgren. L. P. Mallmin.

STOCKHOI.M, P. A. NYMANS EFTERTKÄDARES TRYCKERI

894.