Motioner i Andra Kammaren, N:o 160

Motion 1897:160 Andra kammaren

Andra kammaren
Motioner i Andra Kammaren, N:o 160.

1

N:o 160.

Af herr A. Hedill, om ölkrog eriet å statsjernv äg .^stationer.

Såsom den s. k. kommunala sjelfstyrelsens regel angifva kommunalförfattningarna,

att landt- och stadskominuner ega att sjelfva-, efter livad

dessa förordningar närmare bestämma, vårda sina gemensamma ordningsoch

hushållningsangelägenheter.

Visserligen äro kommunens beslut i många fall underkastade Kongl.

Maj:ts eller Konungens befallningshafvandes pröfning, och visserligen har kommunallagstiftningen

utvidgat den administrativa rättskipningens farliga anomali

genom stadgandet, att besvär öfver kommunalbeslut ej gå till domstol, utan

afgöras i förvaltriingsväg. Men detta har ej hindrat, att kommunernas

magt i »hushållningsangelägenheter»
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida