Motioner i Andra Kammaren, N:o 161

Motion 1895:161 Andra kammaren

Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 161.

1

r

tf:o 161.

Af herr E. SvenSSOIl från Karlskrona, i anledning af Kongl.

Maj:ts proposition med förslag till lag angående försäkring
för beredande af pension vid varaktig oförmåga till
arbete.

Uti Kongl. Maj:ts proposition, n:o 22, till innevarande års Riksdag,
angående försäkring för beredande af pension vid varaktig oförmåga till
arbete, föreslås uti § 4: »Försäkringen omfattar ej i statens eller kommuns
tjenst anstälde tjensteman och betjente;»--- -----

Enär tveksamhet möjligen kan komma att uppstå, huru vidsträckt
ordet betjente skall tagas, om under detta ord skall hänföras hvad man
menar med vanliga arbetare eller icke, bar jag ansett mig böra frambära
denna motion.

Att denna af mig ifrågasatta tveksamhet icke är inbillad, framgår
deraf, att jag efter samtal med personer hvilka böra vara väl insatta
i frågan fått höra diametralt motsatta åsigter. Under det en ansett,
att med ordet »betjente» icke kunna menas arbetare i vanlig mening,
utan att dessa äro försäkringspligtige och peusionsberättigade, har eu
annan påstått, att i detta ord innefattas hvar och en, som erhåller aflöning
af stat eller kommun.

Om denna senare af mig nu anförda meningen vore den rätta,
skulle den hos staten anstälde arbetaren komma i en betydligt sämre
ställning än den hos en enskild arbetsgivare anstälde. Detta torde framgå
genom en jemförelse emellan bestämmelserna uti det af Kongl. Majd nu
framlagda lagförslag och Kongl. Majds nådiga reglemente för pensionering
af flottans och lotsverkets gemenskap af den 31 oktober 187!).

liih. till /likså. /rot. 18!)~>. 1 Sand. 2 Afd. 2 Hand. 40 Höft. i N:o 161.) 1

2 Motioner i Andra Kammaren, N:o 161.

Uti sistnämnda reglemente stadgas i § 2:

»Pensionsberättigadt manskap delas i fyra klasser och upptages
i första klass:

den, som af erhållen blessur i krig mot rikets fiender, annan
kroppsskada, uppkommen i följd af olyckshändelse under utöfning
af kronans tjenst, eller obotlig, genom tjenstgöringen ådragen,
sjukdom eller annan åkomma blifvit oförmögen till vidare verksamhet;

i andra klass:

c) den som tjenat i fyratio år;
i tredje klass:

c) medlem af sjömanscorpsen, som tjenat i ÖL) år och uppnått femtio
års ålder, samt annan, som tjenat i trettio år och uppnått femtiofem
års ålder;
i fjerde klass:

medlem af sjömanscorpsen, som tjenat i tjugu år och uppnått
femtio års ålder, samt annan, som tjenat i tjugu år och uppnått
femtiofem års ålder.»

Hvarjemte uti samma reglementes § 3 årspensionen för daglönare är
bestämd till 150 kronor i l:a, 100 kronor i 2:a, 75 kronor i 3:e och
50 kronor i 4:e klassen.

Häraf torde framgå, att, 1 om den af mig omnämnda senaste tolkningen
af ordet »betjente» är den rätta under det, enligt Kongl. Maj:ts
förelag, eu hos enskild arbetsgifvare anstäld arbetare kommer efter 40
års anställning, med beräkning af 50 arbetsveckor pr år, att erhålla eu
årspension af 250 kronor samt för hustru 90 kronor, och dessutom vid
hans frånfälle hvarje minderårigt barn 30 kronor om året till fylda 15 år,
erhåller en i statens tjenst anstäld arbetare för samma tjenstetid endast
100 kronor i årspension, men deremot enka och barn icke ett enda öre.

Så ställer sig förhållandet hvad flottans arbetare beträffar, och förhållandena
torde icke gestalta sig gynsammare för arbetarne vid andra
statens verk och inrättningar.

Med anledning af hvad jag sålunda haft äran anföra, anhåller jag
vördsamt,

att Riksdagen behagade för sin del besluta sådan
ändring uti det af Kongl. Maj:t framlagda förslag till
lag angående försäkring för beredande af pension vid
varaktig oförmåga till arbete, att derutaf tydligen framgår,

Motioner i Andra Kammaren, N:o 161.

3

att jemväl i statens och kommuns tjenst anstälde arbetare
må varda försäkringspligtige och pensionsberättigade.

(Joll anhåller jag tillika, att särskilda utskottet n:o 2, hvartill denna
motion torde komma att remitteras, behagade formulera denna ändring
i enlighet med motionens syfte.

Stockholm den 15 februari 1895.

Edw. Svensson.