Motioner i Andra Kammaren, N:o 162

Motion 1897:162 Andra kammaren

Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 162.

I

N:o 162.

Af herr A. 01SS011 i Mårdäng, i anledning af Kongl. Maj:ts
proposition med förslag till ny förordning angående bevillning
af fast egendom samt af inkomst.

Enligt § 4 uti såväl nu gällande som det af Kongl. Maj:t till Riksdagen
afgifna förslag till ny förordning angående bevillning af fastighet
samt af inkomst äro från fastighetsbevillning befriade: enskilda personer
eller samfund för dem tillhöriga kyrkor och bönhus.

Under de senast förflutna åren hafva, som kändt är, inom landet bildats
nykterhetssällskap och föreningar, hvilka i och för sin verksamhet
dels inköpt och dels uppfört byggnader, afsedda till samlingslokaler.

Inom taxeringsmyndigheterna hafva uppstått olika meningar, huruvida
sådana byggnader med stöd af nämnda § kunna från bevillning befrias.
Bevillningsberedningar och taxeringsnämnder hafva, i de fall jag närmast
känner, ansett sig förhindrade taxera dem som annan fastighet, men pröfningsnämnden,
som haft motsatt åsigt, ansett dem tillhöra nämnda kategori
och i följd deraf påfört egarne bevillning. I andra uppgifna fall lära
nämnda myndigheter vara eniga derom, att byggnader i fråga ej skola
taxeras.

Då, enligt min åsigt, det från skattesynpunkt icke är konseqvent, att
ifrågavarande lokaler (byggnader), i de fall de icke lemna egarne någon
inkomst, skola beskattas, under det egarne till de med dem i flera afseenden
likstälda bönhusen äro i sådana fall från skattskyldighet befriade,

Bih. Ull Bilcsd. Prof. 1897. 1 Sami. 2 Afd. 2 Band. 51 Haft. (N:o 162). 1

2

Motioner i Andra Kammaren, N:o 162.

anser jag ett tillägg till mera nämnda §, i syfte att likställighet i förevarande
fall må blifva rådande, af behofvet påkalladt.

Med öfverlemnande till bevillningsutskottet att föreslå härför, erforderligt
tillägg, får jag på grund af det anförda vördsamt yrka,

att Riksdagen ville besluta om sådant tillägg till mom.
b § 4 kongl. förordningen angående bevillning af fast egendom
etc., att byggnad, tillhörande nykterhetssällskap eller
föreningar och afsedd för deras verksamhet, må från fastighetsbevillning
befrias.

Stockholm den 12 mars 1897.

And. Olsson,

Mårdäng.

I motionens syfte instämma:

TF. Styrlander. Joh. Er. Nordin.

Joh. Ericsson. Per Olsson,

o ''

Asak.

Stockholm, Svenska Tryckeriaktiebolaget, 1897.