Motioner i Andra Kammaren, N:o 165

Motion 1895:165 Andra kammaren

Andra kammaren

IG

Motioner i Andra Kammaren, N:o 165.

N:o 165.

Af herr M. Alsterlund m. fl., om skrifvelse till Kongl. Maj:t
med begäran om viss ändring i förordningen angående
försäljning af vin och maltdrycker m. m. den 24 oktober
1885.

Många städer inom vårt land hafva stora områden, som icke äro
planlagda, hvilka sträcka sig på en del ställen ganska långt ut i den
omgifvande landsbygden. Å dessa icke planlagda områden hafva flerestädes
industriella verk blifvit anlagda och en arbetarebefolkning, till
storleken beroende af de anlagda verkens storlek, har derstädes nedsatt
sig. En följd häraf har varit, att handelsbodar der blifvit öppnade och
att bryggeri-idkarne äfven dit sträckt sin verksamhet genom dels upprättande
af öltappningsaffärer, dels ock försäljning af maltdrycker från
åkdon. Men äfven å sådana ställen af städernas icke planlagda områden,
som icke blifvit upplåtna för industriel verksamhet, men som
ändock hafva ett för handel, synnerligast Öl- och vinhandel, gynsamt
läge, såsom vid lifligt trafikerade vägar, eller vid punkter der två eller
flera sådana vägar råkas, hafva handelsbodar blifvit öppnade. Då
kongl. förordningen den 24 oktober 1885 angående försäljning af vin
och maltdrycker, i hvad densamma innehåller förbud för försäljning af
vin och maltdrycker i mindre qvantitet än 10 liter, icke gäller ifrågavarande
icke planlagda områden, utan försäljare af vin och maltdrycker å
icke planlagdt stadsområde äro lika oförhindrade som dylika försäljare
å planlagdt område att till afhemtuing föryttra omförmälda drycker
till huru liten qvantitet som helst, så inses lätt, att dryckenskapen
och dermed följande oordningar, fattigdom och brott, härigenom skola
i ej ringa grad främjas, och detta så mycket mera, som icke skäligen

Motioner i Andra Kammaren, N:o 165.

17

torde kunna begäras, att städerna skola å sina oreglerade eller icke
planlagda områden hålla den bevakning, som vore erforderlig till förekommande
af hvarje oordning. I såväl nykterhetens som ordningens
intresse måste det derför ligga, att städernas icke planlagda områden
likställas med landsbygden beträffande rätten för försäljning af vin och
maltdrycker till afhemtning. Ett ondt, hvars tillvaro ingen torde kunna
förneka, men många kunna intyga, skulle härigenom i väsentlig grad
minskas. På grund af hvad vi sålunda anfört, få vi vördsamt anhålla,

att Riksdagen ville besluta att i skrifvelse till
Kongl. Majrt anhålla, att kongl. förordningen den 24
oktober 1885 angående försäljning af vin och maltdrycker
m. m. måtte gifvas sådan lydelse, att hvad
densamma för landet innehåller om förbud att utan
särskilt tillstånd försälja vin och maltdrycker till
afhemtning i mindre belopp än 10 liter jemväl måtte
gälla för stads icke planlagda område.

Stockholm den 19 februari 1895.

M. Alsterlund.
Adolf Aulin.
J. Lindgren.
J. Nordin.

n. Henrik E. Ahrenberg.

P. ,J. M. Erikson.

Edvard Wavrinsky.
O. Walter.

C. F. Wallbom.

E. J. Ekman.
J. A. Lundström.
Lars Eriksson.
A. F. Broström.

L. Dahlstedt.

Bill. till Rilcsd. Vrot. 1895. 1 Sami. 2 Afd. 2 Band. 41 lluft.