Motioner i Andra Kammaren, N:o 167

Motion 1895:167 Andra kammaren

Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 167.

1

N:o 167.

Af herr C. G. Thor m. fl., i anledning af Kongl. Maj:ts proposition
med förslag till lag angående försäkring för
beredande af pension vid varaktig oförmåga till arbete.

Första arbetareförsäkringskomitén föreslog, att vid sidan af riksförsäkringsanstalten
som skulle hafva att genomföra olycksfallsförsäkling
för industriarbetare och för sjöfolk samt allmän ålderdomsförsäkring
äfvensom i åtskilliga hänseenden taga befattning med inregistrerade och
erkända sjukkassor . borde upprättas ett särskilt råd, för att »med
uppmärksamhet följa riksförsäkringsanstaltens verksamhet i dess olika
rigta ingår, öfvervaka efterlefnaden af de för denna verksamhet utfärdade
töi fattningar samt föreslå åtgärder till afhjelpande af deri sig företeende
brister, äfvensom för en vidare utveckling af denna del af lagstiftnino-en
och förvaltningen,» hvarjemte det, när sådant af Kong]. Maj:t pröfvades
lämpligt, skulle afgifva yttrande i frågor, som genom besvär öfver rikslörsäkringsanstaltens
beslut drogos under Kongl. Maj.-ts pröfning, äfvensom
i öfriga på Kongl. Maj:t beroende ärenden. Det skulle ock ega att
Ji?8 Kongl. Maj:t göra de framställningar, hvartill dess verksamhet kunde
föranleda, äfvensom att från riksförsäkringsanstalten infordra behöflig,''!

Bill. till Jlihsd. Prof. 189ii, 1 Samt. 2Afd. 2 Band. 43 Höft. (Näs 167_168.) i*

2 Motioner i Andra Kammaren, N:o 167.

upplysningar. Rådet skulle bestå af ledamöterna i den nämnd för ersättningsfrågors
afgörande, hvarom stadgades i lagförslaget angående försäkring
för olycksfall i arbete, samt åt aderton ledamöter, utsedda åtta åt
Kongl. Maj:t och tio af Riksdagen.

När'' Kongl. Maj:t för 1890 års Riksdag, framlade förslag angående
olycksfallsförsäkring, anfördes i motiveringen till den kongl. propositionen,
att det ifrågasatta rådet vore alldeles obehöflig!. Detta kan ock medgitvas,
då hvarken ålderdom sförsäkring eller sjukförsäkring ifrågasattes, och då
olycksfallsförsäkringen icke blott inskränktes till industriarbetarne, med
uteslutande af sjöfolket, utan ock väsentligt reducerades i jemförelse med
komiténs förslag.

Icke litet annorlunda ställer sig saken nu, då Kongl. Maj:t föreslår
eu tvungen försäkring, som är afsedd att för eu betydlig del af rikets
befolkning utgöra på samma gång olycksfalls-, sjuk- och ålderdomsförsäkring.
Härmed skall, om lagförslaget antages, ett mycket vanskligt
företag försökas å ett föga utforskadt lagstiftningsområde. I ovanligt hög
grad gäller om ett sådant företag, att det är experimental-politik, och
det vore en otillåtlig illusion att tro, att ej erfarenheten skall snart sagd!
oaflåtlig! blotta brister, som påkalla rättelse.

Emellertid har Kongl. Maj:t i det nu framlagda förslaget till lag
angående försäkring för beredande af pension vid varaktig oförmåga till
arbete ansett ledningen af ett så vidtutseende och svårt företag kunna
anförtros åt eu sedvanlig byråkratisk organisation, eu styrelse, hvilkens
organisation bestämmes af Kongl. Maj:t och hvilkens samtliga ledamöter
förmodligen skola tillsättas af Kongl. Maj:t. All erfarenhet förutsäger,
att man af en sådan förvaltning icke har att vänta några reforminitiativ.

Vore det fråga om en frivillig försäkring, skulle vi ej gorå.anmärkning
mot bestämmelser, som utesluta de försäkrade från hvarje inflytelse
på förvaltningen. Men att så förfära vid en tvångsförsäkring, som ålägges
vissa klasser af befolkningen, synes oss alldeles förkastligt.

En rådgifvande myndighet, med ungefär samma befogenhet som det
åt första arbetareförsäkringskomitén föreslagna rådets, synes oss, då dess
tillsättning genom val af do försäkrade skulle vara förenad med synnerligen
stora svårigheter, lämpligen kunna utses af landstingen och de
städers stadsfullmägtige, som ej i landsting deltaga.

Vi föreslå derför,

att ett tillägg göres till § 24 i omförmälda lag
af innehåll, att för föreäkringsärendena upprättas ett

3

Motioner i Andra Kammaren, N:o 168.

valdt råd, hvars organisation och befogenhet, m. in.
bestämmes i lag, stiftad af Riksdagen och Kongl. Maj:t.

Stockholm den 6 Mars 1895.

C. G. nior.
Adolf Aulin.

A. F. Broström.
O. Walter.

D. Persson.

J. M. Erikson.

E. J. Ekman.

A. Hedin.

Anton Halm.
J. Lindgren.
A. G. Ericsson.
David Bergström.
E. Norman.
Curt Wall is.
Oskar Eklund.
Johannes Svensson.

Lars Eriksson.
O. G. Erikson.
Edic. Svensson.
C. F. Wallbom.

J. Persson.
Fridtjuv Berg.
J. A. Fjällbäck.
John Olsson.

>:o 1GS.

Af herr A. H. GÖtllberg m. fl., i anledning af Kongl. Majds
proposition med förslag till lag angående försäkring för
beredande af pension vid varaktig oförmåga till arbete.

Vid genomgående af det af regeringen framlagda förslaget till lag
angående försäkring för beredande af pension vid varaktig oförmåga till
arbete hafva vi ansett åtskilliga bestämmelser påkalla ändring såväl i
sakligt som formelt hänseende och vilja med åberopande af § 55 riksdagsordningen
underställa våra anmärkningar andra särskilda utskottets och
Riksdagens pröfning.

Vi tillåta oss sålunda föreslå att, i händelse en
lag angående försäkring för beredande af pension vid
varaktig oförmåga till arbete i anslutning till nämnda