Motioner i Andra Kammaren, N:o 168

Motion 1895:168 Andra kammaren

Andra kammaren

3

Motioner i Andra Kammaren, N:o 168.

valdt råd, hvars organisation och befogenhet, m. in.
bestämmes i lag, stiftad af Riksdagen och Kongl. Maj:t.

Stockholm den 6 Mars 1895.

C. G. nior.
Adolf Aulin.

A. F. Broström.

O. Walter.

D. Persson.

J. M. Erikson.

E. J. Ekman.

A. Hedin.

Anton Halm.
J. Lindgren.
A. G. Ericsson.
David Bergström.
E. Norman.
Curt Wall is.
Oskar Eklund.
Johannes Svensson.

Lars Eriksson.
O. G. Erikson.
Edic. Svensson.

C. F. Wallbom.

J. Persson.
Fridtjuv Berg.
J. A. Fjällbäck.
John Olsson.

>:o 1GS.

Af herr A. H. GÖtllberg m. fl., i anledning af Kongl. Majds
proposition med förslag till lag angående försäkring för
beredande af pension vid varaktig oförmåga till arbete.

Vid genomgående af det af regeringen framlagda förslaget till lag
angående försäkring för beredande af pension vid varaktig oförmåga till
arbete hafva vi ansett åtskilliga bestämmelser påkalla ändring såväl i
sakligt som formelt hänseende och vilja med åberopande af § 55 riksdagsordningen
underställa våra anmärkningar andra särskilda utskottets och
Riksdagens pröfning.

Vi tillåta oss sålunda föreslå att, i händelse en
lag angående försäkring för beredande af pension vid
varaktig oförmåga till arbete i anslutning till nämnda

4

Motioner i Andra Kammaren, N:o 168.

förslag af Riksdagen antages, detta må ske med vidtagande
af ändringar i nedan nämnda atseenden:

1. att i § 2, mom. 1 ordet »anstälde» utbytes mot
»i arbetet, sysselsatte»;

2. att bland försäkringspligtige i § 2 mom. 1
upptages torpare, samt att i S 9 införes bestämmelse,
att arbetsgifvare-andelen i pensionsafgifter skall för torpare
och desses tjenare bestridas af jordegaren för den
tid, de äro i hans arbete sysselsatta;

3. att mom. 2 i samma paragraf utgår och ersättes
af föreskrift, att försäkringen gäller från och med de
försäkringspligtiges inträde i arbetet;

4. att i följd häraf jemte pensionsmärken för vecka
äfven må finnas sådana för dag, afsedda för de arbetare,
som ej varit sysselsatta hela veckan hos en och samma
arbets gifvare;

5. att i § 4 föreskrifves, att i statens eller kommuns
tjenst sysselsatte tjensteman, betjente eller arbetare
under den i § 2 angifna aflöningsgränsen skola
utan erläggande af pensionsafgifter af staten eller kommun
åtnjuta pension till första klassens i denna lagstadgade
belopp, och i öfrigt enligt de i denna lag bestämda
grunder, för såvidt do äro tillämpliga, derest
ej genom annan förordning eller lagligt, gällande beslut
lika eller större understöd är dem tillförsäkradt;

6. att i § 9 mom. 1 andra raden ordet »arbetstagaren»
utbytes mot »arbetsgifvaren» och i fjerde raden
»arbetsgifvaren» mot »arbetstagaren» eller, om detta
ej finnes lämpligt, att pensionsafgifterna delas lika på
arbetare och arbetsgifvare;

7. att § 9 mom. 2 ändras derhän, att de arbetsgifvare,
som der äro i fråga, ej behöfva utbetala och
följaktligen ej heller af staten återkräfva någon arbetegifvareandel
i pensionsafgifterna, samt att pensionsnämnd
må till dessa arbetsgifvare i förskott utlemna pensionsmärken,
för hvilka arbetsgifvarne qvartalsvis inbetala
arbetstagareandelen;

8. att då § 10 gifver tillfälle att, enligt väl bekanta
föredömen, införa ett faktirkt förlag ^monopol till

Motioner i Andra Kammaren, N:o 168. 5

vinning för enskilda personer, paragrafen må erhålla
följande förändrad lydelse:

För det i § 11 augifna ändamål skall eu
livar försäkriugspligtig arbetstagare vara försedd
med en pensionsbok. Dylika böcker skall det
stå en livar fritt att enligt formulär och till
maximipris, som af Konungen bestämmes, och
senast sex månader före lagens ikraftträdande
kungöras, utgifva och tillhandahålla allmänheten.

9. att i § 15 sådan ändring vidtages, att den försäkrade
ej uteslutes från försäkringen i det fall, att
genom felaktigt förfarande å de enligt § 13 för försäkringsafgifternas
erläggande ansvarige arbetsgifvarnes
sida arbetstagaren ej vid 50 års ålder uppnått det föreskrifna
beloppet af erlagda pension saf gifter;

10. att i § 17 mom. 2, dels efter orden »olycksfall
som» tillägges »i eller utom arbete», dels sådan ändring
vidtages, att under någon tid, t. ex. en månad, efter det
med försäkringspligt förenad anställning upphört, pension
i följd af olycksfall tillkommer den förut försäkrade;

11. att samma uppfostringshjelp, som enligt § 19
skall tillfalla minderårigt barn, i händelse dess fader är
försäkrad och aflider, äfven må tillförsäkras minderårigt
barn, i händelse dess moder är försäkrad och aflider,
samt att den i § 19 stadgade såväl som den nu föreslagna
uppfostringshjelpen må tillfalla såväl oäkta som
äkta barn;

12. att bestämmelsen i andra stycken af § 20 utsträckes
att gälla till förmån för hustru och barn, i de
fall, hvarom stadgas i § 21;

13. att i § 27 föreskrifves, att suppleant för
pensionsnämnds ordförande skall utses bland nämndens
ledamöter;

14. att i § 29 tilläggos föreskrift om åliggande
för pensionsnämnd, att en gång årligen till granskning
infordra samtliga pensionsböcker från pensionsdistriktet,
samt å ett hos nämnden för sådant ändamål fördt register
anteckna beloppet åt de intill den dag, då pensionsboken
företes, för dess egare erlagda eller honom tillgodoräknade
pen sionsaf gifter;

Bill. till RiJcsd. Vrot. 1895. 1 Sami. 2 Afä. 2 Hand. 13 Haft.

Motioner i Andra Kammaren, N:o 108.

15. att i § 54 införes en bestämmelse, som tillförsäkrar
arbetare, hvilka redan äro försäkrade, att ingen
höjning vidtages i deras pensionsafgifter eller sänkning
i deras pensionsförmåner;

16. att i lagen stadgas, att arbetare, sedan han fylt
55 år, icke längre behöfver erlägga pensionsafgift, dock
att arbetsgif varas bidrag till pensionsafgiften fortfarande
utgår;

17. att i lagen införes en bestämmelse om arbetsgifvarens
ansvar af hufvudsakligen samma lydelse, som
andra punkten af § 23 i det ursprungliga, af komiterade
utarbetade lagförslaget eger;

18. att § 57 ändras derhän, att de hufvudsakliga
föreskrifter, som, utöfver hvad denna lag innehåller, finnas
erforderliga för lagens tillämpning, skola stadgas i af
Riksdagen och Kongl. Maj:t gemensamt stiftad lag.

Stockholm den 6 mars 1895.

A. H. Göthberg.
Joll. Er. Nordin
Anton Halm.
O. G. Erikson.
Edw. Svensson.

J. Persson.
Fridtjuv Berg.
Oskar Eklund.

E. J. Ekman.

./. A. Fjällbäck.
Johannes Svensson.

J. Lindgren.

Adolf Aidin.
A. F. Broström.
David Bergström.

D. Persson.

C. G. Thor.

A. Hedin.
Jjars Eriksson.
A. G. Ericsson.

O. Walter.

C. F. Wallbom

E. Norman.

J. M. Erikson.
.John Olsson.

Stockholm, John Björkmans boktryckeri. 1895.