Motioner i Andra Kammaren, N:o 169

Motion 1894:169 Andra kammaren

Andra kammaren

2

Motioner i Andra Kammaren, N:o 169.

N:o 169.

Af herr A. Hedin, om upphäfvande af 34 § i legostadgan.

I legostadgan den 23 november 1833, § 34, är föreskrifvet, att

Husbonde ansvare för tjenstehjons personella kronoutskylder; dock må
de Ai lönen af dragas, der ej annorlunda vid städjandet öfver enskommits.

När skatteregleringskomitén den 13 september 1882 till Kong! Maj:t afgaf
utlåtande och förslag angående, bland annat, då gällande bevillningsför-,
ordnings art. I och III, hemstälde komitén (del. 3, sid. 326) »att, till följe
af hvad komitén föreslagit rörande den personliga skyddsafgiftens upphörande,
nuvarande (dåvarande) § 87 angående husbondes eller arbetsgifvares ansvarighet
för betalning af de vid mantalsskrifningstiden hos honom sysselsatta
tjenstehjons och arbetares personella utskylder måtte ur författningen utgå»;
hvilket ock i enlighet med Kong! Maj:ts förslag, af 1883 års Riksdag beslöts.

Såsom skäl för sin hemställan anförde komitén ej blott, att, om dess förslag
om afskaffande af den personliga skyddsafgiften bifölles, »behofvet af en
föreskrift, sådan som den i § 87 innehållna, försvinner i väsentlig mån», utan
ock att om denna föreskrifts »lämplighet i öfrigt tankarne kunna vara delade,
på grund af det förödmjukande, som i sjelfva verket innebäres i stadgandet
af ett dylikt omyndighetstillstånd för personer, hvilka böra kunna
svara för sig sjelfva.»

Komitén förbisåg icke, att likartade föreskrifter förekommo i tvenne
andra författningar, hvarför också komitén »i sammanhang härmed» påpekade,
att »motsvarande ändring torde böra ske med 34 § legostadgan af den 23
november 1833 och 2 § af förordningen om mantalspenningarnas utgörande
den 24 april 1863».

Efter det Riksdagen numera afslagit Kongl. Maj:ts proposition (n:o 3)
med förslag till förordning angående husbondes eller arbetsgifvares ansvarighet
för tjenares eller arbetares personliga utskylder, böra, till förekommande
af ovisshet, missförstånd och tvist, de anförda, ej formligen och uttryckligen

Motioner i Andra Kammaren, N:o 169.

3

afskaffade föreskrifterna i förordningen om mantalspenningarna och i legostadgan
ofördröjligen upphäfvas.

Jag tillåter mig derför! under åberopande af 55 § riksdagsordningen, att
föreslå,

att Riksdagen för sin del besluter, att 34 § i legostadgan
den 23 november 1833 upphäfves.

Motsvarande ändring i förordningen om mantalspenningarna föreslår jag
i särskild motion.

Stockholm den 11 april 1894.

A. Hedin.