Motioner i Andra Kammaren, N:o 170

Motion 1897:170 Andra kammaren

Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 170.

1

N:o 170.

Af herr P. Waldenström, om ändring i § 30 af den af Kongl.
Maj:t föreslagna bevillningsförordningen.

I Kongl. Maj:ts nådiga proposition angående bevillning af fast egendom
m. m. föreslås (§ BO), att de uppgifter, som af de skattskyldige lemnas,
skola öfverlemnas till bevillningsberedningens ordförande, hos hvilken de
skola förvaras i fem år, hvarefter de af honom förstöras.

Då nu ifrågavarande handlingar äro af den natur, att de anses böra
hemlighållas, så synes det icke lämpligt, att de förvaras hos bevillningsberedningens
ordförande. Det är alls icke sagdt, att de hos honom eller
i hans hus äro i så tryggt förvar, som nödigt är. Bevillningsberedningens
ordförande kan för öfrigt vexla olika år, och ehvad den afgående skall
behålla de handlingar, som en gång blifvit i hans vård lemnade, eller han
skall redovisa dem till den nytillträdande hvarom intet i nämnda §
sägeS så torde lätt inses, att den, som lemnat uppgifterna, och för
hvilken deras hemlighållande kan vara åt stor vigt, icke kan känna sig
säker, att de icke på ett eller annat sätt komma i andra händer, allra
helst som intet föreskrifves om, att de böra under något slags kontroll förstöras.
Osäkerheten ökas än ytterligare deraf, att ingen föreskrift lemnas
om, hvem som skall taga handlingarna om hand för den händelse, att den
bevillningsberedningens ordförande, i hvars vård de äro, afliden

I betraktande häraf tillåter jag mig föreslå, att, om lagförslaget antages,
Riksdagen må besluta den ändring i § BO, att slutet får följande
lydelse:

Bih. till Riksd. Prof. 1897. 1 Sami. 2 Afd. 2 Band. 56Haft. (N:isl70171.) 1

2

Motioner i Andra Kammaren, N:o 170.

» öfverlemnas till Konungens befallningshafvande
af honom under kontroll af tvenne
af pröfningsnämnden utsedde män förstöras».

Skulle bevillningsutskottet finna en annan anordning'' lämpligare, så
har jag ingenting deremot, allenast det här ofvan framhållna ändamålet
vinnes.

Stockholm den 24 mars 1897.

P. Waldenström.

tf:o 171.

Af herr H, AmiléllS m. fl., angående beviljande af pension åt
aflidne f. d. generallöjtnanten Knut Axel Rydings efterlemnade
enka Jenny Kristina Rosalia Ryding, född
Pettersson.

Den 8 nästlidne februari afled förutvarande statsrådet, f. d. generallöjtnanten
Knut Axel Ryding, efterlemnande en sjuklig enka och tre oförsörjda
barn. Med honom bortgick en man, som under outtröttligt arbete
i statens tjenst mägtigt ingripit i utvecklingen af landets förs vars väsende
och dermed sammanhängande'' frågor.

Ryding, som ingick i tjenst vid Göta artilleriregemente år 1850, erhöll
sin första officersfullmagt 1851. Derefter blef han successivt lärare i
fysik vid artilleri- och ingeniörhögskolan å Marieberg samt i artilleri- och