Motioner i Andra Kammaren, N:o 170

Motion 1897:171 Andra kammaren

Andra kammaren

2

Motioner i Andra Kammaren, N:o 170.

» öfverlemnas till Konungens befallningshafvande
af honom under kontroll af tvenne
af pröfningsnämnden utsedde män förstöras».

Skulle bevillningsutskottet finna en annan anordning'' lämpligare, så
har jag ingenting deremot, allenast det här ofvan framhållna ändamålet
vinnes.

Stockholm den 24 mars 1897.

P. Waldenström.

tf:o 171.

Af herr H, AmiléllS m. fl., angående beviljande af pension åt
aflidne f. d. generallöjtnanten Knut Axel Rydings efterlemnade
enka Jenny Kristina Rosalia Ryding, född
Pettersson.

Den 8 nästlidne februari afled förutvarande statsrådet, f. d. generallöjtnanten
Knut Axel Ryding, efterlemnande en sjuklig enka och tre oförsörjda
barn. Med honom bortgick en man, som under outtröttligt arbete
i statens tjenst mägtigt ingripit i utvecklingen af landets förs vars väsende
och dermed sammanhängande'' frågor.

Ryding, som ingick i tjenst vid Göta artilleriregemente år 1850, erhöll
sin första officersfullmagt 1851. Derefter blef han successivt lärare i
fysik vid artilleri- och ingeniörhögskolan å Marieberg samt i artilleri- och

Motioner i Andra Kammaren, No 171.

3

handgevärslära vid krigsskolan å Karlberg, generalstabsofficer och souschef
vid landtförsvarsdepartementets kommandoexpedition, expeditionschef derstädes,
öfverstelöjtnant och chef för Jemtlands fältjägarecorps, öfverste och
chef för Skaraborgs regemente, generalmajor och chef för generalstaben,
statsråd och chef för landtförsvarsdepartementet samt slutligen generalbefälhafvare
och chef för tredje arméfördelningen, från hvilken sistnämnda beställning
han afgick år 1896.

Sjelf medellös och utan att hafva genom sitt giftermål förvärfvat några
tillgångar, blef det för Röding, hufvudsakligen till följd af dels de stora
kostnader, som voro förbundna med de många och långväga flyttningar,
han underkastades, och dels den representativa ställning, han under ett
par årtionden intagit, omöjligt att samla något öfverskott. Den efter honom
upprättade bouppteckning utvisar tvärtom en brist af 28,484 kronor 58 öre.
Transsumt af samma bouppteckning äfvensom prest- och läkarebevis bifogas.

Då vi med afseende å Rydings trogna arbete i fosterlandets tjenst
våga antaga, att Riksdagen skall befinnas villig bereda hans efterlefvande
enka eu ekonomiskt sorgfri ålderdom, få vi alltså vördsamt hemställa:

att Riksdagen må åt fru Jenny Kristina Rosalia
Ryding, född Pettersson, hvilken för närvarande för sitt
och barnens uppehälle uteslutande är hänvisad till en
årlig pension ur arméns nya enke- och pupillkassa åt
1,120 kronor, bevilja å allmänna indragningsstaten en
årlig pension af 1,280 kronor att utgå från och med
den 1 mars innevarande år och så länge hon förblifver
enka.

Stockholm den 24 mars 1897.

H. Amnéus. Wilh. Nilson.

Jesper Crusebjörn.

O. Peyron.

4

Motioner i Andra Kammaren, N:o 171.

*''

Transsumt.

År 1897 den 11 och 15 mars förrättade undertecknade laga bouppteckning
efter f. d. generallöjtnanten m. m. K. A. Ryding, hvilken den 8
derförutgångna februari aflidit, efterlemnande såsom sterbhusdelegare enkan
fru generalskan Jenny Ryding, född Pettersson, samt barnen Astrid, Marika
och Carl, alla omyndiga.

Vid förrättningen närvaro generalskan Ryding samt godsegaren m. m.
A. Ewert såsom förordnad förmyndare för de tre ofvannämnda barnen.

Boet, som uppgafs af generalskan Ryding, upptecknades och värderades
sålunda:

Tillgångar -

Summa tillgångar kronor 18,226: 53
Skulder

Summa skuld kronor 41,711: 06
och om från detta belopp dragés boets tillgångar .... 18,226: 53

så uppstår i boet en brist af........kronor 23,484: 53

Sålunda upptecknadt och värderadt.

C. Glist. Örbom. Ernst Hedenstierna.

Att boet blifvit rigtigt uppgifvet samt icke något med vilja och vetskap
^utelemnadt, betygar under eds förpligtelse

Jenny Ryding.

Rätt transsumeradt betyga:

Ernst Hedenstierna

Borgmästare.

E. von Hofsten

Auditör.

Motioner i Andra Kammaren, N:o 171.

Att generalska Jenny Ryding lider af betydligt nedsatta kroppskrafter
i följd af den trägna och synnerligen ansträngande sjukvård, som hon egnade
sin numera aflidne man, generallöjtnanten K. A. Ryding, under hans sista,
långvariga sjukdom (från hösten 1892 till februari 1897), att hon derjemte
lider af blodåderbråck och sår å underbenen (varices et ulcera varicos. anticrur.)
och att hon på grund häraf eger en betydligt förminskad förmåga att arbeta
och sjelf bidraga till sin bergning, intygar härmed på heder och samvete.

Sköfde den 4 mars 1897.

G. Ekelund,

förste bataljonsläkare vid kong!, lifregementets husarer.

Frejdebetyg.

Sid. i förs.-boken 797.

Att framlidne generallöjtnanten m. m. Knut Axel Rydings enka
Jenny Kristina Rosalia Ryding, född Pettersson, född den 15 februari
1842 (fyratiotvå), och deras barn:

Karin Astrid Kristina, född den 8 april 1878 (sj utmatta);

Jenny Marika Charlotta, född den 20 augusti 18S0 (åttio);

Johan Karl Axel, född den 28 april 1882 (åttiotvå),
åtnjuta medborgerligt förtroende, betygar

Sköfde stadsförsamling i Skaraborgs län den 4 mars år 1897.

Armand von Sydow

Komminister.