Motioner i Andra Kammaren, N:o 171

Motion 1895:171 Andra kammaren

Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 171.

1

N:o 171.

Af herr J. Mankill, med förslag till ändrad lydelse af §§ 14
och 11 riksdagsordningen.

Äfven i år anser jag tnig böra förnya min motion om införande
af allmän rösträtt vid val af ledamöter till Riksdagens Andra Kammare.

_ En särskild och osökt anledning dertill erbjuder sig i det beslut
i afseende på frågan om spanmålstullar, som nyligen blifvit fattadt
och hvarigenom tydligen ådagalägges nödvändigheten af en snar och
genomgripande rösträttsreform i vårt land. Ett dylikt beslut, hvarigenom
Riksdagen sjelf karakteriserar sig såsom en minoritetsrepresentation,
är egnadt att öppna ögonen på alla landets frisinnade medborgare,
såväl ofvan som nedan strecket. Och jag skulle mycket misstaga mig,
om icke nyssnämnda beslut, gent emot hvilket denna motion framträder
såsom en opinionsyttring, skall förmå att samla landets rösträttsvänn^*
och rösträttslöse till att med större styrka än någonsin framställa sina
berättigade kraf på det politiska penningstreckets borttagande. De
rösträttslöse ha härigenom fått ett nytt och påtagligt bevis, att ej ens
den s. k. folkvalda kammaren, i hvars val de dock ej ha rätt att deltaga,
hvarken i allmänhet är eller vill vara deras och följaktligen icke
heller hela landets representation.

Något skäl att i afseende på rösträttsfrågans afgörande afvakta
den statistiska utredning, som på regeringens föranstaltande för närvarande
lärer pågå, torde icke förefinnas. Oberäknadt att det är tvifvelaktigt,
huruvida densamma kan blifva färdig så tidigt, att någon derpå
Bih. till Riksd. Prot. 1895. 1 Sami. 2 Afd. 2 Band. 46 Höft. (N:o 171.)

2

Motioner i Andra Kammaren, N:o 171.

grundad proposition eller motion kan komma under innevarande Riksdags
pröfning, finnes all anledning att antaga, det densamma i ingen
mån skall tillfredsställa deras fordringar, som med rösträttsreformen
afse alla folkklassers likställighet och likartade representation åtminstone
inom Riksdagens Andra Kammare.

På grund häraf och med åberopande af de talrika och kraftiga
skäl, som af mig blifvit anförda i fem särskilda, vid föregående riksdagar
väckta motioner om allmän rösträtt, får jag vördsamt föreslå,

att Riksdagen för sin del måtte antaga till hyllande
för grundlagsenlig behändig följande förslag
till ändrad lydelse af §§ 14 och 17 riksdagsordningen:

Nuvarande lydelse:

Föreslagen lydelse:

§ 14.

Valrätt tillkommer inom den kommun,
der han bosatt är, en hvar i
kommunens allmänna angelägenheter
röstberättigad man, hvilken
antingen eger eller med stadgad
åborätt innehafver fast egendom på
landet eller i stad till ett taxeringsvärde
af minst ett tusen riksdaler,
eller för lifstid eller för minst fem
år arrenderar jordbruksfastighet till
taxeringsvärde, ej understigande sex
t*sen riksdaler, eller ock erlägger
till staten bevillning för en till
minst åtta hundra riksdaler uppskattad
årlig inkomst.

Valrätt tillkommer inom den kommun,
der han bosatt är, en hvar
svensk medborgare från och med
början af kalenderåret efter det han
fylt tjuguett år, så länge han uppfyller
de i § 26 stadgade vilkor
för valbarhet.

§ 17 mom. 2.

Vid dessa val skola till efterrät- Vid dessa val skola till efterrättelse
tjena de för kommunerna gäl- telse tjena de röstlängder öfver
lande röstlängder, som böra inne- valberättigade vid riksdagsmanna -

3

Motioner i Andra Kammaren, N:o 171.

hålla anteckning om dem, hvilka val till Andra Kammaren, som af
enligt § 14 valrätt tillkommer. kommunalnämnder eller magistrater

böra upprättas.

Stockholm den 16

mars 1895.

J. Mankell.

I motionens syfte

instämma:

Magnus Höjer.

Gustaf Ericsson.

Joh. Johansson

från Stockholm.

J. M. Erikson.

Emil Hammarlund.

Curt Wallis.

Edvard Wavrinsky.

Fridtjuv Berg.

J. A. Fjällbäck.

John Olsson.

Johannes Svensson.

David Bergström.

Oskar Eklund.

Sven Palme.

Adolf Aulin.

A. G. Ericsson.

0. Walter.

Er. Schönbeck.

Anton Hahn.

C. G. Thor.

E. A. Zotterman.

P. Norberg.

E. J. Ekman.

Lars Eriksson.