Motioner i Andra Kammaren, N:o 173

Motion 1897:173 Andra kammaren

Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 173.

1

N:o 173.

Af herr A. Hedin, med ett tillägg till motionen n:o 154.

Uti motionen n:o 154 har jag ej föreslagit någon ändring idet aflöningsbelopp,
som i Kongl. Maj:ts proposition finnes uppfördt för qvinligt kontorsbiträde.
Då likväl någon rättelse i proportionen mellan aflöningsbeloppet
för qvinligt kontorsbiträde enligt kongl. propositionen och för manligt kontorsbiträde
enligt mitt förslag torde vara af nöden, så och på det att ej någon
tvekan om statsutskottets befogenhet att vidtaga sådan ändring må uppstå,
för jag härmed anhålla att utskottet täcktes eventuelt föreslå den höjning i
aflöningen för qvinligt kontorsbiträde, som finnes påkallad af dess blifvande
förslag rörande aflöningen för manligt kontorsbiträde.

Stockholm den 31 mars 1897.

A. Hedin.

Tiih. till Riksd. Prof. 1897. 1 Sami 2 Afd. 2 Rand, 58 Höft. (N:o 173.) 1