Motioner i Andra Kammaren, N:o 175

Motion 1897:175 Andra kammaren

Andra kammaren

6

Motioner i Andra Kammaren, N:o 175.

N:o 175.

Af herr M. Dahll i anledning af Kongl. Ma.j:ts proposition med
förslag till lag för Sveriges riksbank.

I anledning af Kongl. Maj:ts proposition, n:o 10, till innevarande
Riksdag, angående lag för Sveriges riksbank, anhåller jag att få föreslå,

att till § 16 i Kongl. Maj:ts förslag göres ett
tillägg af innehåll, att fullmägtige i riksbanken må
kunna åt firmor, som hafva vexeldiskontering i riksbanken
och ej sjelfva drifva bankrörelse, öppna uppocb
afskrifningsräkning mot räntegodtgörelse; äfvensom
att räntegodtgörelse må kunna af fullmägtige
medgifvas för medel, innestående å depositionsräkning,
när sådant anses vara med riksbankens fördel
förenligt;

samt att den i § 45 af Kongl. Maj:t föreslagna
rätt för enskilda banker att i riksbanken begagna
kassakreditiv måtte ersättas med rediskonteringsrätt.

Om remiss till särskilda utskottet anhålles.

Stockholm den 2 april 1897.

M. Dahn.

STOCKHOLM, P. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1897.