Motioner i Andra Kammaren, N:o 176

Motion 1895:176 Andra kammaren

Andra kammaren

6

Motioner i Andra Kammaren, N:o 176.

N:o 176.

Af herr 0. Eklund från Stockholm m. fl., i anledning af
Kongl. Maj:ts proposition om vissa förändringar i gällande
förordning angående vilkoren för försäljning af
bränvin och andra brända eller distillerade spirituösa
drycker.

1 kongl. propositionen n:o 41 af den 8 mars 1895 föreslår Kongl.
Maj:t särdeles genomgripande förändringar i gällande kongl. förordning
angående vilkoren för försäljning af bränvin och andra brända och destillerade
spirituösa drycker af den 31 december 1891. Då det synes
oss lämpligt, att i samband med detta förslag å nyo tages under ompröfning
ett vid sistlidna riksdag framstäldt förslag, afseende s. k.
lokal sjelfstyrelse eller lokalt veto i fråga om bränvinshandeln, få vi,
med stöd af riksdagsordningens § 55, å nyo framlägga motion derom.

Med hänvisning till hvad i den vid 1894 års riksdag afgifna motionen
n:o 113 anfördes samt den vid motionens behandling i Andra
Kammaren förda diskussionen, vilja vi såsom ytterligare skäl för bifall
till motionen framhålla dels de brister, som, trots allt lappande, fortfarande
vidlåda förordningen, särskildt i fråga om bestämmelserna om
bolagens verksamhet, hvarom ju den kongl. propositionen bär otvetydigt
vittnesbörd, och dels att i vårt grannland Norge, sedan Riksdagen i fjor
behandlade motionen n:o 113, utfärdats en lag af enahanda syfte, som i
nämnda motion afsetts. (Vi bifoga såsom särskild bilaga ett exemplar
af den norska lagen i fråga.)

Motioner i Andra Kammaren, N:o 176.

7

Vi tillåta oss sålunda att föreslå,

att Riksdagen i skrifvelse till Kongl. Maj:t anhåller,
det Kongl. Maj:t. ville låta utarbeta och för
nästkommande Riksdag framlägga ett förslag till ändring
i nu gällande förordning om. försäljning af
bränvin m. m. enligt följande grunder:

l:o. När i stads- eller landtkommun fråga uppstår, att rättighet
till annan minuthandel med eller iskänkning af bränvin än sådan, som
i stad eger rum på grund af burskap eller särskildt privilegium och på
landet kan tillkomma innehafvare af gästgifveri, skall inom kommunen
meddelas, åligger det Konungens befallningshafvande, derest inom viss
tid skriftlig ansökan derom inkommer, undertecknad af välfräjdade, till
myndig ålder komna medlemmar af kommunen, som äro svenska medborgare,
till ett antal motsvarande minst en tjugondedel af kommunens
mantalsskrifna folkmängd, att förordna om anställande i kommunen
af omröstning rörande den sålunda väckta frågan.

2:o) I denna omröstning ega alla de kommunalmedlemmar att
deltaga, som uppnått myndig ålder, ega god fräjd och äro svenska
medborgare.

3:o) Omröstningen, som sker med slutna sedlar, gäller endast förbud
eller icke förbud mot ifrågasatt upplåtande af försäljningsrättigheter.

4:o) Om förbudsförslaget af mer än hälften af de i omröstningen
deltagande antages, träder det i kraft från den tidpunkt, då förut beviljade
rättigheter upphöra, och må ny fråga om upplåtande af rättigheter
ej väckas förr än efter tre år. Om förslaget af flertalet röstande
ogillas, har det förfallit, och kan ny fråga om förbudsomröstning likaledes
ej väckas förr än efter tre år.

5:o) Besvär öfver det genom omröstning fattade beslutet må ej
anföras på annan grund, än att det förmenas icke hafva tillkommit i
laglig ordning; och skall Konungens befallningshafvande, derest beslutet
af sådan anledning undanrödjes, förordna om anställande af ny
omröstning.

En del erforderliga detaljföreskrifter anse vi oss icke böra föreslå,
då vi ej förutsätta, att vederbörande utskott finner lämpligt att
utarbeta ett formligt lagförslag.

Stockholm den 2 april 1895.

Oskär Eklund. A. Hedin. C. O. Thor. d. Lindgren.

8

Motioner i Andra Kammaren, N:o 176.

Bilaga till motionen n:o 176.

Lov

om Brsendevins Sälg og Udskjsenkning.

VI OSCAR, af Guds Naade Konge til Norge og Sverige, de Gothers
og Venders,

Gjöre vit t er lig t: Åt Os er bleven förelagt det nu forsamlede
ordentlige Storthings Beslutning af 19de Juli dette Aar, saalydende: .

§ i. Brasuderieiere og Destillat0rer, ved hvilke eidste i denne
Lov forstaaes Handelsborgere, der driver Omdestillation af raa Spiritus,
jfr. Lov af 28de Juni 1887 om Brsendevins invirkning og Omdestillation,
har Ret til åt sselge Bramdevin:

a. i Partier paa 250 Liter til alle og enhver;

b. i hvilkesomhelst mindre Dele til Samlag og andre efter denne
Lov til Udsalg eller Udskjsenkning berettigede, til Udförsel samt under
Iagttagelse af de nsermere Bestemmelser, som gifves af Kongen, til
Anvendelse i teknisk, medicinsk eller videnskabeligt 0iemed.

Dog skal der fra Brsenderier og Destillationsforretninger, som anlsegges
efter denne Lovs Kundgjorelse, alene kunne drives saadant
Sälg, som ovenfor under Litra b angivet.

§ 2. I Kjöbstaader og Ladesteder har de Handelsborgere, som har
erhvervet Handelsborgerskab inden denne Lovs Kundgjorelse, Ret til
åt drive Handel med Brasndevin i Partier paa 250 Liter eller derover.
Denne Ret överföres ikke paa deres Enkel, medmindre JEgteskabet. er
stiftet för nsevnte Tidspunkt.

§ 3. Af det Sälg, som af Brsender]''eiere og Destillatörer efter §
1 alene maa foretages i Partier paa 250 Liter og derover, saavel som
af Handelsborgeres Partisalg efter § 2, erlsegges en aarlig Afgift till
Statskas sen.

Fritagne for denne Afgift er de Handelsborgere, som inden November
Maaneds Edgång til Stedets Magistrat har afgivet skriftlig
Erklaering om, åt de for Fremtiden fraskriver sig den Ret, de som
Handelsborgere har havt till Sälg af Braandevin.

Motioner i Andra Kammaren, N:o 170. 9

§ 4. Den. i § 3 omhandlede Afgift til Statskassen erlaegges med
et Bel0p pr. Liter, der svarer til Tredjedelen af Samlagenes gjennemsuitlige
Nettofortjeneste pr. Liter tor de naermest foregaaende 5 Aar,
dog ikke under nogen Omstaendighed med et mindre Belop end Kr.
1000,oo oärlig for hver berettiget.

Det afgiftspligtige Kvantum fastssettes af vedkommende Regjei
mgsdepartement for det forl0bne Aar paa Grundlag af Opgaver over
den. indenlandske Tilvirkning, Indf0rse], Udf0rsel o g det i teknisk,
medicinsk eller videnskabeligt 0iemed anvendte samt Braenderiernes og
Destillatörernes, Samlagenes og de 0vrige Detailsaelgeres og Udskjaen^
keres Omsaetning.

A fgi ften erlaegges af Braen derieiere og I)estillat0rer efter b ver enkelts
Omsaltning, men af Handelsborgere med eu för alle lige Andel
af det Afgiftsbelöb, som falder paa samtlige EEandelsborgeres Omsaetning.

Afgiften skal indbetales til vedkommende offentlig© Oppebörselsbetjent
Liden 4 Uger efter, åt den af Departementet foretagne Fastsaettelse
af Afgiftens Beleb er blevet Vedkommende meddelt.

Den, som ikke i ret Tid har betalt denne Afgift, taber for Fremtiden
Rutten til åt drive saadan Handel med Braendevin.

§ 5. I Kj0bstaeder og Ladesteder med eget Kommunestyre man
Handel med Braendevin i mindre Dele end 250 Liter samt Udskjspikning
af Braendevin med de i § 1 samt nedenfor i §§ 7, og 9
naevnte Undtagelser alene drives af Samlag, hvis Vedtsegter er godkjendte
af Stedets Kommunestyre og stadfaestede af Kongen.

Antallet af Udskjaenknings- och Udsalgssteder bestemmes af Kornmunestyiet.
Valget af Bestyrer for livert Udsalgs- og Udskjaenkningssted
skal godkjendes af Magistrat og Formandskab.

Aktieeiere i Samlag raaa ikke udbetales mere eu 5 pCt. af den
indbetalte Aktiekapital.

§ ö. Forrinden den i förrige Paragraf omhandlede Godkjendelse
al et Samlags Vedtaigter finder Stod, skal det ved almindelig Afstemnmg,
hvori samtlige inden Kommunen bosatte Msend og Kvinder over
25 Aar har Rot åt deltage, afgjores, om Oprettelse eller fortsat Drift
af Samlag till Sälg og Udsk jämkning af Braendevin skal vasre tilladt
inden Kjpbstadens eller Ladestedets Gränser. Samlag kan ikke oprettes
eller faa tornyet Godkjendelse af sine Vedtaegter, dersom Flertallet af
de i Sägen stemmeberettigede er imod det. Er et Samlag efter en
saadan Afstemning nedlagt, kraeves der ved ny Afstelning Flertal af
de i Sägen stemmeberettigede for, åt Samlag igjen kan bli ve oprettet.

Bih. till dikad. Prof. 181)5. 1 Sk ml. 2 Afl, 40 lliift. '' ;)

10

Motioner i Andra Kammaren, N:o 176.

Disse Afgjprelser gj seid er for 5 Aar. Kommer der ikke inden 0 Maaneder
f0r. Udlobet af Femaaret till Kommunestyret Forlangende om
fornyet Afstemning fra saa mango af de i Sägen stemmeberettigede,
åt de udgj0r mindst eu Tyvendedel af det i den sidst benyttede Fortegnelse
opfprte Antal, förbliver den stedfundne Afgj0relse gjaddende
ogsaa for de ngeste 5 Aar og saaledes videre lremover.

Stemmegivningen sker temmelig ved antoriserede Sedler, hvorpaa
den, der stemmer, skriver »ja», hvis lian eller him samtykker i, åt
Samlag oprettes, og »nei», hvis han eller hun ikke samtykker deri.

Afstemningen kan, hvor saadant lindes hensigtsmsessigt, foregaa
sognevis eller kredsvis. Nsermere Bestemmelser angaaende disse Afstemniuger,
og hvad dermed staar i Förbindelse, udfjerd iges af Kommunestyret
med Kongens Stadfästelse.

§ 7. Kommunestyret kan i Henhold til Vedtiegt, som er stadfasstet
af Kongen, tildele Samlaget et bestemt Antal Rettigheder til Udsalg al
Bramdevin i ikke mindre Dele end Liter, hvilke Rettigheders Udpvelse
af Magistrat og Formandskap kan överdrages Handelsborgere
paa 1 Aar ad Gången.

I Vedtasgten bliver åt bestemme:

1. Hvilken Art af Handel, der kan forenes med Bramdevinssalget.

2. Maximum og Minimum af den Afgift, som Samlaget med Bilald
af Magistrat og Formandskap kan fordre, og som skal vivre lige tor
alle Stedets Rettighedshavere.

3. De ovrige Betingelser, hvorpaa Rettigheden bliver åt overdrage
Vedkommende.

§ 8. Ved lignende Vedfång t som i § 7 omhandlet kan Kommunestyret
tildele Samlaget et bestemt Antal Rettigheder til Udskjamkning
af Bramdevin, hvilke Rettigheders Udovelse paa samme Maade som i §
7 bestemt kan överdrages til Hoteleiere, Vaerter för sluttede Selskaber
og Restauratörer ved Theatre med den Virkning, åt de alene kan
skjeenke til henlioldsvis de hos dem boende Reisende, Selskabets Medlemmer
og de Theaterbesogende.

I Vedtsegten bliver åt bestemme:

1. Maximum og Minimum af den Afgift, som Samlaget med Bifald
af Magistrat og Formandskab kan fordre, og som for liver enkelt fastssettes
efter Bedriftens Bcskaffenhed og Omsättningens Storrelse.

2. De 0vrige Betingelser, hvorpaa Rettigheden bliver åt overdrage
Vedkommende.

§ 9. De, der for Tiden i Henhold til Lov af 6te September 1845
§ 3 har Ret til Udsalg af Bramdevin i Smaat, beliolder fremdeles denne

Motioner i Andra Kammaren, N:o 176.

11

Ret, dog saaledes, åt Salget ikke niaa foregaa i mindre Dele end 35/ioo
Litex-. De har åt eidxegge til Samlaget samme aarlige Afgift som de i
§ 7 omhandlede Udsaxlgere. Hvor ingen af sidstnxevnte lindes, fastsmttes
Afgiften, efteråt Erklacring er indhentet fra Kommunestyret, af
vedkommende Departement.

De lier omhandlede Udsalgsberettigede overforer ikke sin Ret paa
sine Enkel-, forsaavidt iEgteskapet f0rst er stiftet efter Kundgjprelsen
af Lov af 22de Mai 1875 om Foi-andringer i Brasnde vinslo vgivningen.

§ 10. De, der for Tiden har Ret til Udsalg og Udskjaenkning af
Brnendevin paa Landet, beholder fremdeles denne Rot saaledes, som
den er dem hjemlet ved deres Bevillinger.

Ipvrigt maa paa Landet Udsalg af Braxndevin alene foregaa fra
Bramderier, saaledes som omhandlet i § 1, og Udskjmnkning alene
foregaa med Hjemmel af kongelig Bevilling, hvis Meddelelse er betinget
af Herredsstyrets Anbefaling. Bevilling til Udskjtenkning maa
alene tilstaaes Gjestgivere, Hotelvmrter og Restauratprer ved Sanatorier
og Badesteder med den Virkning, åt de kun kan skjasnke til henholdsvis
de hos dem vaxrende Reisende og Gjaxster. Udskjasnkningsretten
kan tilstaaes enten for det hele Aar eller for en kortere Tid og forovrigt
paa de naermere Vilkaar, som af Herredsstyret maatte vfere
opstillede. Ingen maa liave Udskjenkning af Brxendevin paa mere end
et Sted.

§ 11. Paa Landet skal Enhver, som med Hjemmel af kongelig
Bevilling udsselger eller udskxenker Brasndevin, og som ikke ved en
inden 30te November afgiven Erklasring har frasagt sig sin Ret, erlrngge
en särskilt Afgift, hvoraf 35 pCt. indbetales til vedkommende
Herredskasse og Resten gjennem Stedets Oppeborselsbetjent til Statskassen.

j Afgiften fastsxettes inden 15de December af Herredsstyret for det
fplgende Aar efter den antagelige Stpi-relse af Omsmtningen og betales
i to halvaarlige Terminer inden 15de Januar og 15de Juli, hver Gantr
med det halve.

Den, som ikke inden bestemt Tid betaler denne Afgift, taber Rettigheden,
åt regne i ra den Termin, ved hvilken Forspmmelsen fandt
Sted, og er ligefuldt pligtig til åt betale den för Aaret skyldige Afgift,
''der i Tilfselde af manglende Betaling skal inddrives ved Udpantning.

Den saaledes tabto Rettighed maa ikke under nogen Omsteendighed
gjéngives Nogen ved ny Bevilling, liden åt den skyldige Afgift er
betalt. Undtagelse fra disse Förskrifter Under kun Sted, naar den

12

Motioner i Andra Kammaren, N:o 176.

afgiftspligtige Nafring oph0rer ved den Berettigedes Död eller Konkurs,
da Afgifteli i disse Tilfelde alene svares for den lobende Termin. I
Konkursboer betragtes Afgiften lige med almindelig Gjaeld liden b ortrinsret.

§ 12. Udskjasnkning af Bnendevin ombord i Dampskibe maa kun
föregå» efter dertil meddelt kongelig Bevilling. I Bevillingen bestemmes,
om og i hvilken Udstriekning Udskjfenkningen skal vane
underkastet de i § 18 nsevnte Tidsindskreenkninger.

Forinden saadan Bevilling meddeles med Hensyn til Dampskib,
der udelukkende eller veesentlig gaar i Fart paa Fjord, Indsju eller El v
og bär Anlubssted i Landdistrikt, skal Foliering indhentes fra Amtsthingene
i de Amter, inden hvilke Farten foregaar. Hvorvidt under
blandet Fart paa Kyst og paa Fjord (Indsj0 eller Elv) sidstnaevnte Fart
er åt betragte som den viesentlige, afgures af Kongen.

Med Hjemmel af Bevillingen kan der kun udskjtenkes til de med
Dampskibet reisende Passagerer samt, forsaavidt Föreren tilsteder det,
til Mandskabet og Andre, som stadig fulger Skibet.

§ 13. Bestilling paa Bramdevin i Partier eller mindre Bele maa
ikke optages af nogen, medmindre Bestillingen gjures af Samlag eller
andre til Udsalg eller Udskjaenkning af Bnendevin berettigede.

§ 14. Samlagets Regnskaber fdres efter Schemaer, der udfierdiges
af vedkommende Departement, og revideres hvert Aar åt to Revisorer,
hvoraf en vielges af vedkommende Kommunestyre og eu af Overövrigheden.
Revisorernes Godtgjorelse bestemmes af OverUvrigheden efter
indhentet Erklaering fra Samlaget og udredes af dette. De niermere
Bestemmelser om Tiden for Regnskabernes Aflmggelse og deres Revision
in. v. fastsmttes af vedkommende Departement, der ogsaa deciderer
Regnskaberne.

§ 15. Naar et Samlags Regnskaber er decideret, tilfalder 15 pCt.
af Nettooverskuddet Samlagets Kommune og 20 pCt. Samlaget til Fordeling
niellera Afholdsforeninger og andre Institutioner og Selskaber i
Byen og omliggende Landdistrikt, der har til Formaal åt frenmie almennyttige
0iemed. I de nrarmeste Aar efter denne Lovs Ikrafttrieden
skal der til disse Procenter liegges: til Kommunen af det furste Aars
Overskud 15 pCt. og til Samlaget til Anvendelse efter de för hvert
Samlag hidtil gjmldende Bestemmelser af det furste Aars Overskud 50
pCt., af det andet Aars 40 pCt., af det tredie Aars 30 pOt., af det
fjerde Aars 20 pCt. og af det femte Aars 10 pCt.

Derhos skal Samlaget i det furste Aar efter Lovens Ikrafttrseden
til Kommunen erlmgge Afgift bestemt i Henhold til nugjaeldende Lov

13

Motioner i Andra Kammaren, N:o 176.

af 6te September 1845 efter Skj0n afgivet overensstemmende med
samme Lovs § 9 over, livad der i Aaret vil blive udskjmnket og i
mindre Partier end 40 Liter udsolgt paa Stedet.

Resten a( Overskuddet indbetales gjennem Stedets offeutlige Oppeborselsbetjent
i Statskassen.

Af Sainlagenes Andel af Nettooverskuddet maa ikke noget auvendes
til i ormaal af den Beskaffenhed, åt Kommunen efter Lovgivningen selv
pligteJr åt s0rge for dem.

§ 16.^ De Indtaegter, der i Henhold til §§ 3, 4 og 11 samt 15
till ålder Statskassen, opla?gges til et Fond, om livis Benvttelse der
bliver åt bestemme ved särskilt Lov. Fondets Midler bliver indtilvidere
åt forvalte og gjore frugtbringende efter Kongens mermere Bestemmelse.

§ 17. De i § 9 ombandlede Rettigheder til Udsalg af Brående vi u
kan af Stedets Kommunestyre besluttes indlpste. Beslutningen kan
angaa samtlige de neevnte Rettigheder paa Stedet eller enkelte af dem.
Den er ikke gyklig, medmindre den stadfiestes af Kongen.

Den Erstatning, som tillkommer Rettighedshaverne, bestemmes ved
lovligt Skjon, afgivet af 4 eller, i Tilfmlde af Overskjpn, af 8 Mmud,
som udmevnes af Kongen. Forligsmeegliug bortfalder. Overskjön maa
forlanges inden 6 tiger fra Underskjönnets Slutning. Udgifterne ved
Overskjpnnet, der i ethvert 1 ilfaelde foranstaltes ivserksat af Kommunen,
baeres af Rettighedshaveren, naar han har förlängt det, og det gaar
barn imod.

. Rettigheden ophorer ved Udgangen af det Aar, i hvilket Skjonnet
afgives, forsaavidt der fra den endelige Afgjorelse til Aarets Udgang
er et saa långt Tidsrum som 6 Maaneder, men i modsat Fald ved det
folgende Aars Udgang, og fra samme Tid bercgnes Erstatningen.

Denne bestemmes til et vist aarligt Belob, i Almindelighed svalende
til den Indtfegt, som Rettighedshaveren skjpnnes i Gjennemsnit
åt do 3 sidste Aar åt have liavt af den med Rettigheden forbundne
Nasring; dog kan Skjpnsnuendene gjore Förändring lieri, dersom Indtmgten
åt smrégne Grunde i disse Aar bär vmret större eller mindre,
end den i Fremtiden antages åt ville blive.

Erstatningen udbetales af Bykassen mod Refusion åt Samlaget, om
saadant findes inden Kommunen, hver 30te Juni og 3 De December,
sidste Gång ved Udlobet af det Aar, i hvilket Rettighedshaveren eller,
deisom Rettigheden tilkommer to yEgtefmller, den hengstlevende af
disse er afgaaet ved Doden.

Rettigheder til Sälg og Udskjienkning af Briendevin, der er bundet

14

Motioner i Andra Kammaren, N:o 176.

til en vis Eiendom, kan indlöses af Staten efter Förslag tra vedkommende
Kominunestyre. Erstatningen bliver overenssteminende med
Forskrifterne i naervserende Paragrafs 2det og 3dje Led åt fastsaette
med et Belob én Gång for alle.

§ 18. Udsalg eller Udskjaenkning af Braendevin maa ikke Ande
Sted för Kl. 8 om Morgenen, heller ikke Dagen ten- Son- og Helligdage
efter Kl. 1 Eftermiddag, ligesaalidt som paa Son- og Helligdage, herunder
indbefa.ttet Tidsrummet til Kl. 8 meste Dags Morgen. Politimesteren
kan ved Leiliglieder, naar en större Samling al Mennesker
finder Sted, f. Eks. under Markeder, ved Valg, Paamönstringer eller
lignende, bestemme yderligere Tidsindskraenkuinger.

§ 19. Braendevin, som saelges i Partier paa 250 Liter eller derover,
maa ikke for nogen Del paa Stedet fortaeres og maa kun udleveres
paa én Gång i ét Ivar og til én Kjober.

§ 20. Den, der er berettiget kun til Udsalg af Braendevin i Henliold
til denne Lovs §§ 7, 9 og 10, gjör sig skyldig i ulovlig Braendevinshandel,
livis det hos ham kjöbte Braendevin ham veterlig fort aer es
i hans Hus eller paa andre i hans Besiddelse vaerende Steder.

§ 21. Udskjaenkning eller Afhaendelse af Braendevin, som Andel''
Stod i Förbindelse med Kjob eller Sälg fra Vareboder eller andre almindelige
Udsalgssteder, eller som ligeledes i 1 orbindelse med Kjob
og Salig Ander Sted under de almindelige Fiskerier eller ved BesOg
hos FjeldAnnerne i deres Byer eller ved deres Hjorder, ansees som
olovligt Braendevinssalg, selv om Udskjaenkningen eller Afhaendelsen er
skeet liden Betaling.

Som ulovlig Udskjaenkning amsees det, naar de, der mod Betaling
bevaerter med Spise eller Drik, holder Keglebane, Billard eller bef after
sig med andel saadant Erhverv, uagtet de ikke er berettigede til Udskjaenkning,
uden Betaling skjaenker Braendevin fil sine Gjaester.

§ 22. Den, der gjor sig skyldig i ulovlig Åt händelse eller Optagelse
af Bestilling (§ 13) eller Udskjaenkning af Braendevin, straffes
med Bödel'' eller, i Gjentagelsestilfaelde, med Böder eller kaengsel; har
Vedkommende tidligere for saadan Forbrydelse vaeret, domfaeldt 3 eller
Here Gånge, straffes han med Fängsel eller Strafarbeide i 5te Grad.

Derhos skal det Braendevin, som foreAndes hos den Skyldige, _i saa
stort Kvantum, som efter Handlingens Beskaffenhed og Omstacndighederne
forövrigt Andes paissende, anlioldes til KonAskation og det ved
hver enkelt Overtraidelse uden Hensyn til, åt den övrige Stråt tlyder
sammen med StraiAen for en tidligere Overtraidelse, der staar under
Paatale. Som en sairskilt Skjaerpelsesgrund ved Straffens Bestämmelse

Motioner i Andra Kammaren N:o 176.

skal i döt- ansees, naar den Skyldige paany överträder Loven i den
Mellemtid, som hengaar mellem hans Angivelse eg Sägens Afgjörelse.

'' der ^ar ^ Udsalg eller Udskjaenkning af Braendevin i

Henhold til §§ 7, 8, 9, 10 og 12, skal, naar de efter nasrvserende Lovs
Ikiafttraiden er straflede för Misbrug af sin Rettighed, miste denne,
saafremt de tredje Gårig gjör sig skyldig i lignende Misbrug, og kan
da ikke paany faa sig överdraget nogen af de ovennaevnte Rettigheder.

§ 23. Det skal under Sträf af Roder vsere forbudt enhver bosiddende
stiltiende eller udtrykkelig åt tilläde lose og ledige Personer,
som selv an sk after Bramdevin, åt samles i deres Buse; for der åt bensid
de og fortasre saadant Braendevin.

§ 24. Den, der for Betaling udskjienker Brtendevin til Born under
In Aar eller til nogen, som allerede er beruset, eller lader nogen faa
saa moget deraf, åt han derved kommer i saadan Tilstand, straffes med
Roder eller Fängsel. Den, som enten selv eller ved andre udkaster
af sit Hus Personer, som hos barn bär beruset sig, straffes med Boder
Fängsel eller Strafarbeide i 5te Grad.

Kommer nogen tilskade som Fölge af Beruselsen eller af åt vsere
udkastet og overladt til sig selv, kan Vserten desuden tilpligtes åt udrede
til den Tilskadekomne eller hans PaarOrende Erstatning efter Skjon
for foraarsagede Udgifter og Tab af Arbeidsfortjeneste eller Tndtmgter.

§ 25. Ved Kirke, paa Tlringe, ved Auktioner eller anden offentlig
f örsamling maa under Sträf af Boder ingen Uddning af Brsendevin
Ande Sted. Den, der paa saadanne Steder eller paa Jernbane,
Dampskib eller andre offentlige Befordringsmidler lader sig Ande i beruset
Tilstand, straffes med Bödel og kan derhos vises eller föres bort.
Foranlediger lian paa noget af de naevnte Steder eller paa Gade Vei
eller anden offentlig Pläds, i Bevertningssted eller i Gjmstgiveri Förargelse
eller Oorden, kan lian saettes i Fängsel, indtil han bliver ådra,
liden åt den Sträf, hvortil han ved sit Forhold maatte liave gjort sioskyldig,
derved bortfalder.

§ 26. Den, som efter förbön gjaddende Lov er dömt, til Sträf for
eu Forbry delse, for hvilken der i denne Lov i G j eu tagel ses til fadd e er
bestemt hoiere Sträf, og soin paany deri gjör sig''skyldig, straffes, som
om han förbön havde vairet dom t efter denne Lov.

^ 2/.. Ondladelse af indeii den af vedkoinmeude Departement bestemte
frist åt afgive de i § 4 omhaudlede Opgaver over Omsadningen
straffes med Böder eller Fängsel.

§ 28. Överträdelser af denne Lov paatales efter de for Politi -

Motioner i Andra Kammaren, N:o 176.

IT,

sager givne Regler, medmindre Overtraedelsen kan medfölje Strafarbeide
i 5te Grad.

§ 29. De i denne Lov fastsatte B0der samt Vaer dien af det konfiskerede
tilfalder med en Halvdel vedkommende By- eller Herredskasse
og med den anden Halvdel Angiveren, naar denne er Lensmand eller
anden ved Politiet ansat Betjent eller Embedsmand, hertil ikke henregnet
de sirlig ansatte Kontrollörer. Er der ingen andelsberettiget
Angiver, eller frafalder lian Fordringen paa sin Halvdel, tillaegges vedkommende
By- eller Herredskasse det hele.

§ 30. De i näervaerende Lovs §§ 5, 6, 7, 8, 14, 15 og IG om
Samlag givne Bestemmelser kan efter Andragende fra vedkommende
Herredsstyre af Kongen gjöres anvendelige for Strandsteder og andre
bymaessigt bebyggede Straekninger paa Landets Grund.

§ 31. Enliver med Braendevin blandet eller tilberedet- Drik samt
Vin af större Alkoholstyrke end 21 pCt. bliver efter nnervaerende Lov
åt anse som Braendevin.

§ 32. Denne Lov trmder i Kraft fra lste Januar 1896, forsaavidt
ikke anderledes er bestemt i §§ 1 og 2. Dog skal Bestemmelsen i §
13, jfr. § 22, trasde i Kraft fra lste Januar 1895.

Med Hensyn til Anvendelsen af denne Lovs § 6 bestemmes, åt de
nu bestaaende Samlags Vedtaegter förbliver gjseldende, forsaavidt de
ikke er i Strid med naervaerende Lovs Bestemmelser, til Udlöbet af den
för hvert Samlag fastsatte Frist. Paa Vedtaegter, hvis Gyldighed ophörer
ved Udlöbet af indevmrende Aar, maa fornyet Stadfaestelse ikke
meddeles for lsengere Tid end et Aar fra lste Januar 1896. - ''

Fra lste Januar 1896 ophaeves de i Lovene angaaende Braendevins
Sälg og PTdskjaenkning af 6te September 1845, 19de August 1848,
26de August 1854, 28de September 1857, 9de Juni 1866, 3die Mai
1871, 22de Mai 1875, 14de Juni 1879, lste Mai 1880 og 29de Juni
1888 indeholdte Bestemmelser, forsaavidt de fremdeles er gjaeldende,
og ligeledes Lovene angaaende Ladestederne Skudesneshavn, Florö,
Sandnes, Kopervik og Mosjöen samt Kjöbstaden Haugesund, henholdsvis
af lite Juni 1857 § L 16de Mai 1860 § 1, 13de December 1862,
3die Marts 1860 § 1, lite April 1874 § 1 og 3die Marts 1866 § 4,
saavelsom enliver anden i Strid med na?rvaarende Lov staaende Bestemmelse.

17

Motioner i Andra Kammaren, N:o 176.

Thi kave vi antaget og bekraeftet, ligesom Vi herved antage o g
bekragfte denne Beelutning som Lov.

Givet i Kristiania den 24de Juli 1894.

Under Rigets Segl.

(L. S.)

Efter Hans Majestet Kongens naadigste Befaling:

EMIL STÅNG. OLE FURU. Dr. BANG. F. HAGERUP.

W. OLSS0N. BIRCH-REICHENWALD.

Lehmann.

\

Bih. till Riksd. Prat. 1 HD5. 1 Sami. 2 Afd. 49 Käft.