Motioner i Andra Kammaren, N.o 177

Motion 1895:177 Andra kammaren

Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N.o 177.

1

N:o i

(i.

Af friherre G. Lagerbrillg, i anledning af Kom/J, Maja* proposition
om uppgörelse med Stockholms stad angående öfverlåtande
pa staten af den rätt, staden md ega till vissa delar
af Helgeandsholmen.

I proposition n:o 48 af den 22 mars innevarande år, aflemnad till
Riksdagen den 3 dennes, redogör Ivongl. Maj:t för det -Förslag till uppgörelse
mellan a ena sidan staten och å andra sidan Stockholms stad i
råga om öfverlåtande på staten af den rätt, staden må ega till vissa delar
åt lielgcandsholmen och vidliggande vatten», om hvars godkännande
lull mäktige i riksbanken och riksgäldskontor hos Kong!. Makt »lort anhållan,
sedan Stockholms stadsfullmäktige för sin del biträdt detsamma
Med anledning derutaf föreslår nu Kongl. Maj:t i nämnda proposition
hiksdagon att medgifva, »att för träffande af aftal mellan staten och
Stockholms stad i träffa om öfverlåtande på staten af den rätt, staden må

ega fill vissa

del utmed
ofvan intagna
rörda förslag, att
af bibliotekshuset i
af annan byggnad

aga ............ .............. åi xnti ni i(u || iiri

af Helgeandsholmen och vidliggande vatten i enlighet
förslag, allenast med det tillägg till punkten c) i^behvad
i samma punkt stadgas beträffande tillbyggnad
Humlegården äfven skall gälla i fråga om uppförande
derstädes Kongl. Maj:t må ega att till förmån

Stockholms stad afstå från den kronan tillkommande
delar af Karl KTIbs tors? och Humlegården, som afses

b) åt ofvannämnda

Kongl. Maj:t har
delegerade från statens och
i riksbanken och
fullmäktige

eganderntt till
i punkterna a)

Mo de och -

°i andi

ir ofvan
Bill. till It Hest!.

a

angifves.

förslag».

sålunda för sin del accepterat det
stadens sida uppgjorda, af så väl fullmäktige
riksgäldskontor^ å ena sidan som af Stockholms stads -

af särskilde

sidan godkända förslag, endast med det tillägg, som
Detlu tillägg må visserligen i och för sig vara af
1rnt. / Samt. A/d. £ Hand. -jo Höft. (N:o177). \

9

Motioner i Andra Kammaren, N:o 177.

föga praktisk betydelse för vare sig den ena eller den andra parten, men
en särskild betydelse bar det dock derutinnan, att frågan på så sätt kastas
tillbaka till samma ovissa läge, som den hade, innan förslag till aftal upprättades.
Stockholms stadsfullmäktige skola sålunda å nyo få ärendet sig
förelagdt för att, sedan detsamma undergått eu ny förberedande behandling
hos dess underordnade delegationer, sjelfve fatta nytt beslut^ i fråga,
-, med hvad resultat är naturligtvis omöjligt att på förhand förutsäga,
lika litet som det låter sig beräkna, Indika nya vilkor och förslag
staden å sin sida kan finna sig befogad att framställa. De långvariga
förhandlingar och måhända tvister inför domstol, man genom detta aftal
å ömse sidor velat undvika, skulle derigenom å nyo kunna ifrågakomma
och möjligen blifva den enda slutliga utvägen till frågans lösning, en allt
annat än önskvärd påföljd således af ett tillägg, som öfverintendentsembetet
sjelft med all sannolikhet ej tillmäter stor betydelse och som val
ej heller för Riksdagen bör vara af något synnerligt värde. Jag vill yisserligen
icke härmed hafva sagt, att följden af frågans förnyade hänskjutande
till Stockholms stad nödvändigt skulle blifva den ofvan åt mig antydda,
ty för min enskilda del är jag öfvertygad om, att hufvudstadens
kommunalstyrelse skulle med all möjlig hänsyn komma att. behandla
denna fråga, men obestridligt är dock, att tillägg och förändringar från
den ena sidan i sig innebära en anledning till motförslag och nya bestämmelser
från den andra. Det är derför jag vågar föreslå,

att Riksdagen ville på det sätt bifalla Kongl. Maj:ts
ifrågavarande proposition, att det af särskilda delegerade
uppgjorda och af Stockholms stadsfullmäktige 10-dan antagna förslaget af Riksdagen godkännes oförändrad!.

Stockholm den 17 april 1895.

G. Lngerbriiuj.

i

1 motionens syfte instämmer:

Sixten ron Friesen.

Stockholm, John lijörkmrms Tf.