Motioner i Andra Kammaren, N:o 178

Motion 1895:178 Andra kammaren

Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 178.

1

N:<> KS.

Al herr J. BcilgtSSOll i Gullåkra, i anledning af kammarens
beslut betr afl ande §§ 2 och 5 i lagutskottets förslag till
lag angående skyldighet för kommuner och enskilde att
fullgöra reqvisition er för krigsmagtens behof.

. ce ?et ran!edmnk; af de mycket starka betänkligheterna mot stadgandena
j ^ -goch 5 utl KoiIS'']- Maj:ts proposition och lagutskottets förslag till
lag angående skyldighet att fullgöra reqvisitioner för krigsmagtens behof,
och for att undanrödja möjlig tvekan om den grundlagsenlig befarenliGt.
Gn alt besluta vissa önskvärda förändringar
härmed hemställa.

i dessa paragrafer lår jaj

afl Riksdagen måtte antaga följande lydelse af § 2
mom. 4 och § 5 mom. 2 och 3 uti förutnämnda till
lagutskottet återremitterade förslag:

§ 2 morn- 4. Reqvisitionen må icke omfatta annat
än hvad som finnes att tillgå hos den, som skall reqvisitionen
utgöra, ej heller sådant som för dennes behof
är oundgängligen nödvändigt, såsom, om han är jordbi
likare, hvad som erfordras till föda åt honom och
Ijåns husfolk för minst eu månads tid, hvad till utsäde
töi åkerjordens sådd af höst- och vårsäde erfordras efter
vanligt brukningssätt, nödiga dragare och redskap för
joi dens käft och det foder, som för vinterfodringon al
sagda di ägare behöfvos; och om den, som skall reqvisiJUh.
t dl lliksd. Vred. 18''jö. / Sand. V Afd. i Hand. Öl llaft. (fris 17SJS0). 1

2 Motioner i Andra Kammaren, N:o 179.

tionen utgöra, är annan yrkesidkare, hvad som till loda
åt honom och hans familj och hos honom i hans bröd
anstälde arbetare är nödigt för minst en månads tid
samt de redskap och varor, som oundgängligen behöfvas
för yrkets utöfvande.

"§ 5 mom. 2. Qvarter lemnas i man af utrymme
i tillgängliga hus och byggnader å all egendom såväl
i stad som på landet; dock äro iuvånarno ej skyldiga
att lemna de rum ecb sängar, der de vanligen hafva
sitt nattläger, och ej heller att uttaga eller undanflytta
egna kreatur för att lemna rum för härens.

Mom. 3. Qvarter för meuniskor, plats för hästar
och slagtdjur samt, så långt utrymmet medgifver, skydd
under tak för materiel och andra effekter lemnas utan
betalning.

Stockholm den 23 april 1895.

J. Bengtsson.

X:o 179.

Af herr C. G. Bergendalll, om skrifvelse till Kong!.. Ma.j:t med
begäran om åtgärders vidtagande Jäv nedsättning i fallande
skala af fraktsatser ä statsbanor för landtinannapropukter
och artiklar, som för jordbruket användas.

Länge har bland Sveriges jordbrukare försports en lika allmän som
befogad klagan öfver att jern vägsfrakter na för landtman naprodukter och
artiklar, hvilka i större skala användas af jordbrukare för jordens bruk,
äro så höga, att de försvåra eller rent åt omöjliggöra all frakt pa längre
afstånd.