Motioner i Andra Kammaren, N:o 181

Motion 1895:181 Andra kammaren

Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 181.

1

\

N:o 181.

Af herr G. JtlllSSOll i Krakerud, i anledning af Kong!. Maj:ts
proposition om vissa förändringar i gällande förordning
angående vilkor en för försäljning af bränvin och andra
brända eller destillerade spirituösa drycker.

Med föranledande af Kong]. Maj:ts proposition n:o 41 får jag härmed
väcka följande förslag.

Kong!. Maj:t har i nämnda proposition föreslagit, bland annat, den
ändring i nu gällande förordning angående vilkoren för försäljning af
bränvin och andra brända eller destillerade spirituösa drycker, att i § 9
mom. 2 omförmälda bolag icke få genom ombud upptaga beställningar å
bränvin. Denna bestämmelse är dock, såsom det vid den kong], propositionen
fogade utdraget öfver det inför Hans Maj:t Konungen förda protokoll
öfver finansärenden den 8 mars 1895 innehåller, afgifven under den
förutsättningen, att derigenom icke skulle göras någon inskränkning i den
\inhandlarne
sina varor, äfven spirituösa, när de af bolag erhållit rättighet till minuthandel
dermed.

Om emellertid rättighet, som lemnas åt bolag, sker under uttryckligt
förbud för bolaget att genom ombud upptaga beställningar å bränvin, så
böra väl. icke, om en eller flera rättigheter af bolag i föreskrifven ordning
pa enskilda personer öfverlåtas, dessa i nämnda hänseende ega någon
vidsträcktare befogenhet, än det öfverlåtande bolaget. Det synen mig
derför vara nödigt, alt i författningen intages dels uttryckligt förbud för
innehafvare af bränvinsförsäljningsrättighet, Indika lätt densamma från
llih. till Ttil-sd. Vrot. 181)0. i Samt. V A/d. :> Iland. Ö2 Höft. (N:o 18/). \

2

Motioner i Andra Kammaren, N:o 181.

bolag på sig öfverlåten, att genom ombud upptaga beställningar å bränvin,
och dels straffbestämmelser såväl för rättighetsinnehafvare, som deremot
bryter, som tor ombud, hvilket låter begagna sig till utöfvande af sådan
agenturverksamhet.

Då jag likväl icke ser mig i stånd att formulera för nämnda ändamål
erforderliga lagbestämmelser, så får jag vördsamt anhålla,

att det utskott, som får behandlingen af denna
fråga till sig hänskjuten, benäget ville afgifva sådant
förslag.

Om remiss till bevillningsutskottet anhålles.

Stockholm den 23 april 1895.

G. Jansson.

Stockholm, John Björkmans Tr.