Motioner i Andra Kammaren, N:o 19

Motion 1892:19 Andra kammaren - urtima

Andra kammaren - urtima
Motioner i Andra Kammaren, N:o 19.

1

N:o 19.

Af herr 0. JOilSSOn i Hof, m. fl., om ändringar i Kong1. Maj:ts

förslag till förbättrad härordning, i syfte af rust- och

rotehållets sättande på vakans m. m.

Med rigtig uppfattning af det. politiska läget, förklarade till statsrådsprotokollet

den 4 januari 1892 hans excellens statsministern, angående

det af dåvarande krigsministern väckta s. k. generalsförslaget, att

han ansåg j>de nödiga förutsättningarna för framgång af detta förslag

endast i mycket ringa grad för handen5>, och regeringen enades på grund

af »skäl af politisk natur» om ett förslag, i hufvudsak liknande den

kongl. propositionen, som Riksdagen redan 1891 afslagit. Samma öde

drabbade återigen förslaget vid innevarande års lagtima
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida