Motioner i Andra Kammaren, N:o 213

Motion 1893:213 Andra kammaren

Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 213.

1

N:o 213.

Af herr Chr. Btilow, med förslag till ändrad lydelse af 52 §
regeringsformen och 33 § riksdagsordningen. .

Sedan Första Kammaren åter förkastat och Andra Kammaren åter
antagit väckt motion om rätt för Kamrarne att sjelfva bland sina ledamöter
utse talmän och vice talmän, torde det vara rätt en rätt som Första
Kammaren icke bör kunna förneka att Andra Kammaren får sjelf utöfva
dessa val, medan deremot Första Kammaren allt fortfarande får hos konungen
anhålla om talmän.

På grund häraf vågar jag vördsamt påyrka,

att Kiksdagen måtte antaga nedanstående förslag
till ändrad lydelse af § 52 regeringsformen och § 33
riksdagsordningen att hvila till vidare grundlagsenlig
behandling:

Regeringsformen.

§52.

Första Kammarens talman och två vice talmän utnämne
Konungen. Andra Kammaren utser bland sina
ledamöter talman och två vice talmän.

Bill. till Biksd. Prof. 1893. 1 Sami. 2 Afd. 2 Band. 37 Käft. (N:o 213)

Motioner i Andra Kammaren, N:o 213.

B iksdagsordningen.

§ 33.

1. Så snart fullmakten undergått den i mom. 1
af nästföregående paragraf föreskrifna granskning samt
berättelse om förloppet dervid blifvit af chefen för
justitiedepartementet, eller den i hans ställe förordnad
är, meddelad kamrarne, hvar i hvad dess ledamöter angår,
begär Första Kammaren ofördröjligen lios Konungen,
medelst deputation, talman och två vice talmän, dem Konungen
då bland Kammarens ledamöter utnämner. Andra
Kammaren väljer bland sina ledamöter talman och två
vice talmän.

2. Innan talmän blifvit utsedda föres i hvardera
kammaren ordet af den därstädes närvarande ledamot
som de flesta riksdagar bevistat, och der två eller flera
ledamöter i lika många riksdagar deltagit, den af dem,
som är till lefnadsåreu äldst.

3. Vid samtidigt förfall i en af Riksdagens kamrar
för både talman och vice talman utses, på sätt vid val af
talman i Andra Kammaren eger rum, en af Kammarens
öfrige ledamöter att fjenstgöra såsom talman för tillfället.

Stockholm den 24 februari 1893.

Christian Biilow.

Stockholm, P. Palmquists Aktiebolags Boktryckeri, 1893.