Motioner i Andra Kammaren, N:o 214

Motion 1893:214 Andra kammaren

Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 214.

1

tf*)

N:o 214.

AV

Af herr 0. W. Redelius, om ändringar i Kongl. Maj:ts förslag
till lag om stiftsstyrelse.

I det förslag till stiftsstyrelse, som blifvit framlagdt för innevarande
Riksdag, önskar jag den förändring utöfver hvad herr E. A.
Wijkander föreslagit i sin motion n:o 211, att valprincipen må vinna
vidsträcktare tillämpning på nämnda styrelses sammansättning, än hvad
Kongl. Maj:t föreslagit beträffande dess presterliga ledamöter, som
skulle på viss tid af Konungen utnämnas. Dock vill jag ingen oinskränkt
tillämpning af valprincipen, så att presterskapet skulle utse
ledamot i konsistorium, emedan detta med skäl ansetts mindre lämpligt,

men en inskränkt inom de gränser och efter de grunder, som nu

biskopsval. Ty det är väl obestridligt, att »det moraliska inflytande,
som hos kyrkostyrelsen är önskvärd!., måste vinna i styrka, då Konungens
val ledes af kännedom om de underlydandes förtroende för den
valde». I öfverensstämmelse härmed beder jag vördsamt få föreslå,

att Riksdagen ville för sin del besluta, att § 1
mom. 2, § 3 mom. 1 samt § 8 i förslaget till lag om
stiftsstyrelse måtte erhålla följande förändrade lydelse:

§ I 2

mom. Der domprost icke finnes, förordnar

Konungen för fem år i sänder en af stiftets kyrko Bih.

titl Riks. Prot. 1893. 1 Sami. 2 Afd. 2 Band. 38 Höft. (Nw 214.) 1

2

Motioner i Andra Kammaren, N:o 214.

herdar till vice ordförande. Till erhållande af sådant
förordnande har stiftets presterskap att föreslå tre kyrkoherdar
i den ordning, som är föreskrifven angående
biskopsval.

§ 3.

1 mom. Till besättande af den presterliga ledamotsplats,
hvarom i 2 § 1 mom. sägs, skall presterskapet
upprätta förslag och derå uppföra tre behörige
män i den ordning, som gäller vid val af biskop.

i 8.

1 mom. I Stockholms stad skall finnas ett konsistorium,
under hvilket samtliga församlingar, med
undantag af hof- och garnisonsförsamlingarne, lyda.
Detta konsistorium, hvari erkebiskopen, när han är
tillstädes, förer ordet, består i öfrigt af fem ledamöter,
nemligen pastor primarius såsom ordinarie ordförande,
en kyrkoherde, såsom vice ordförande, en af Konungen
utnämnd konsistoriisekreterare, samt två af Konungen
för fem år i sänder förordnade ledamöter. Af
dessa två ledamöter skall den ene vara en till ordinarie
tjenst i någon af de under konsistorium lydande församlingar
befordrad prestman och den andre en lekman.

2 mom. Till besättande af hvardera af de presterliga
ledamotsplatser, hvarom i 1 mom. sägs, skall Stockholms
stads presterskap upprätta förslag och derå uppföra
tre behörige män i den ordning, som är föreskrifven
angående biskopsval.

Stockholm den 28 februari 1893.

0. W. Redelius.

STOCKHOLM, P. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1893.