Motioner i Andra Kammaren, N:o 217

Motion 1893:217 Andra kammaren

Andra kammaren
Motioner i Andra Kammaren, N:o 217.

1

N:o 217.

Af herr E. ThermaenillS, om skrifvelse till Kongl. Maj.t i syfte

af nedsättning i afgifterna för persontrafiken ä statens

jernvägar.

Af (len Riksdagens ledamöter från jernvägsstyrelsen meddelade jemförelsen

mellan de ekonomiska resultaten af trafikrörelsen under femårsperioden

1888—1892, daterad den 30 januari innevarande år, framgår det sorgliga

faktum, att skilnaden mellan bruttoinkomst och driftkostnad är stadd i

stadigt fallande, och att i följd deraf inbetalningens till statskontoret förhållande

till byggnadskapitalet år efter år nedgått, Skilnaden mellan bruttoinkomst

och driftkostnad per bankilometer uppgifves nemligen hafva varit:

1888 ...... 2,773 kronor

1889 ...... 2,965
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida