Motioner i Andra Kammaren, N:o 219

Motion 1893:219 Andra kammaren

Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 219.

1

N:o >19.

Af herr A. Hedin, med anledning af Kong!. Maj:ts proposition
n:o 37 avgående ändrad lydelse af 74 §
regeringsformen.

I Kong], Maj:ts förslag till ändrad lydelse af regeringsformens
74 $ har man med största omsorg undvikit att uttala eller antyda, att
den reqvisitionslag, som genom grundlagsändringen skulle möjliggöras,
är af behofvet påkallad blott för det fall, antingen att riket
angripes, eller att, vid krig mellan främmande magter, någon af
de krigförande icke respekterar vår neutralitet. Man har låtit sig
angeläget vara att så välja de krigiska ordalagen, att de icke i
minsta mån påminna vare sig om den freds- och neutralitetspolitik,
som är svenska folkets, eller om Kongl. Maj:ts pligt att hafva fred
och neutralitet till ständigt högsta ögonmärke, och att blott till
försvar använda den vidsträckta och i många hänseenden vådliga
befogenhet, för hvilken den ifrågasatta grundlagsändringen är afsedd
att bana väg.

Flere gånger i mannaminne har landet varit helt nära att
störtas i krig uteslutande genom sin regerings eget förvållande,
eller rättare sagdt genom regentens personliga beslut och åtgärder.

Under sistlidet års urtima riksdag de många och stora
löftenas dag medgafs från flera håll, att »konstitutionella garantier»
borde skapas mot sådana äfventyrligheter som de nyss antydda. För
att åt dem, som gåfvo sådana löften och som ej få förutsättas hafva
gjort Hägra tysta förbehåll tvärt emot livad de lofvat, bereda det tillfälle
att hålla ord, som de sjelfve försummat att förskaffa sig, skall
Bih. till Ttiksd. Prat. 1893. I Sand. 2 Afd. 2 Band. 42 Höft. (N;o 219.)

2 Motioner i Andra Kammaren, N:o 219.

jag i eu annan motion föreslå vissa ändringar i regeringsformens
bestämmelser om utrikes ärendens handläggning m. in.

Men äfven under förutsättning, att förslag till grundlagsbestämmelser
i nämnda syfte antagas att hvila samtidigt med förslag
till ändring af $ 74, håller jag före, att den af Kongl. Maj:t före-''
slagna lydelsen af denna paragraf är oantaglig, och tillåter mig
derför att hemställa om följande förändring:

Från den dag då, efter utfärdande af riksdagskallelse,
rikets krigsmagt eller någon de! deraf
ställes på krigsfot, vare sig för upprätthållande af
rikets neutralitet, derest den, vid krig mellan främmande
magier, af någon bland de krigförande
skulle hotas eller kränkas, eller för afvärjande af
ett befaradt eller börjadt angrepp, och intill den
dag (o. s. v. lika med propositionen).

Stockholm den 18 mars 1893.

A. Hedin.

Stockholm 1893, Köersners Boktryckeri.