Motioner i Andra Kammaren, N:o 220

Motion 1893:220 Andra kammaren

Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 220

1

N:o 220.

Af herr A. Hedin, om ändring i den genom Kongl. Maj:ts proposition
n:o 37 föreslagna förändrade lydelse af 74 §
regeringsformen.

Jag anhåller härmed att få föreslå följande tillägg till det förslag
om ändrad lydelse af 74 § regeringsformen, som innehålles i den af mig
den 18 mars väckta motion:

»Från den dag då, enligt beslut af Konungen i statsrådet och efter
utfärdande af riksdagskallelse, rikets krigsmagt» "(o. s. v. lika med den i
den föregående motionen föreslagna lydelsen).

Stockholm den 20 mars 1893.

A. Hedin.

Bih. till Biksd. Prof. 1803. 1 Sami. 2 Afd. 2 Band. 43 Höft. (Näs 220222). l