Motioner i Andra Kammaren. N:o 224

Motion 1893:224 Andra kammaren

Andra kammaren

6

Motioner i Andra Kammaren. N:o 224.

N:o 224.

Af herr N. SyeilSSOIl i Olseröd, med förslag till ändrad lydelse
af §§ 12, 13 och 105 regeringsformen samt § 38 inom. 2
riksdagsordningen.

Med anledning af det i Kongl. Maj:ts proposition n:o 37 framstälda
förslaget till ändrad lydelse af § 74 regeringsformen har frågan om beredandet
af större konstitutionel trygghet mot rikets onödiga inblandning i
krig ånyo fram träd t med ökad kraft, manande till ansträngningar för att
vinna det länge eftersträfvade målet. I afsigt att lemna ett litet bidrag
till denna så vigtiga frågas lösning får jag för den skull hemställa,

det måtte Riksdagen till hyllande för vidare grundlagsenlig
behandling antaga följande förslag till ändrad
lydelse af §§ 12, 13 och 105 regeringsformen samt § 38
mom. 2 riksdagsordningen:

Regeringsformen.

§ 12-

Konungen eger att i afhandlingar med främmande
magter ingå

§ 13.

Vill Konungen ingå eller upphäfva förbund, ställa
rikets krigsmagt eller någon del deraf på krigsfot, börja
krig eller sluta fred, kalle då till ett utomordentligt
statsråd

Motioner i Andra Kammaren, N:o 224.

7

§ 105.

Lagtima Riksdags konstitutionsutskott ege att äska
de protokoll, som öfver regeringsärenden hos Konungen
blifvit förda.

Riksdagsordningen.

§ 38.

2. Utskottet åligger ock att äska de öfver regeringsärenden
hos Konungen förda protokoll. Om utskottets
rätt och pligt

Stockholm den 23 mars 1893.

N. Svensson.