Motioner i Andra Kammaren, N:o 226

Motion 1890:226 Andra kammaren

Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 226.

1

t

Ji:o 226.

Af herr M. Dalin: Om ändrad lydelse af § 72 regeringsformen

och § 71 riksdagsordningen.

Under förhoppning och förutsättning att Kongl. Maj:t. till nästa
riksdag eller åtminstone under nästa riksdagsperiod framlägger förslag till
banklagstiftning i syfte att de enskilda bankernas sedelutgifningsrätt upphör
och riksbanken öfvertager hela sedelutgifningen i riket, vågar jag
med hänvisande till mitt anförande vid remissen af Kongl. Maj:t proposition
(n:o 29) såsom motivering för mitt förslag vördsamt föreslå,

att Riksdagen ville besluta, det § 72 regeringsformen
måtte erhålla nedanskrifna förändrade lydelse
och att i sammanhang härmed § 71 riksdagsordningen
får den tydelse, som den hsr i Kongl. Maj:ts proposition
(n:o 29).

Förslag till ändring i regeringsformen.

§ 72.

l) Riksbanken förblifver under Riksdagens egen
garanti och vård, så att den ostörd må förvaltas af de
fullmägtige, kamrarne dertill förordna, efter de lagar och
reglementen, hvilka redan äro eller framdeles varda
antagna.

Bih. Ull Riksd. Prat. 1890. 1 Samt. 2 Afd. 2 Band. 45 Höft.

2

Motioner i Andra Kammaren, N:o 226.

. 2) Riksbankens styrelse utgöres af nio fullmägtige.
Bankofullmägtige välja mom sig en direktör, som skall
vara underkastad omvSl för hvarje år och som är återvald,
när han erhållit minst hälften af samtlige bankofullmägtiges
röster. Bankdirektören är oafsättlig från
Riksdagens sida, så länge han af fullmägtige återväljes,
men afgår ur riksbanksstyrelsen, så snart han ej blir
återvald som direktör. De öfrige åtta fullmägtige förordnas
för fyra år i sänder, och skola två. af dem årligen
afgå. Har ansvarsfrihet blifvit fullmägtige af Riksdagen
vägrad, skall nytt val af samtlige fullmägtige
ega rum. Afgående fullmägtig kan återväljas. Har
fullmägtig före utgången af den för honom bestämda
tjenstgöringstid aflidit eller af annan orsak afgått, förordnas
ny fullmägtig i den afgångnes ställe för den
återstående tiden. År det direktören, som afgått, tjenar
den genom fyllnadsval förordnade derest ej han sjelf
blir vald till direktör tills den nyvalde direktörens
tur att som fullmägtig afgå skulle egt rum. Tre af
fullmägtige skola vara affärsmän.

För fullmägtige skola finnas tre suppleanter, utsedde
för ett ar i sänder.

3) Riksdagen allena eger rätt att genom riksbanken
utgifva sedlar, som för mynt i riket. må erkännas.
Dessa sedlar skola, vid anfordran, efter deras lydelse,
med guld af binken inlösas.

Förslag till ändring i riksdagsordningen.

§ 71.

Lika lydande med nämnda paragraf i Kongl. Maj:ts
proposition (n:o 29).

Stockholm den 11 april 1890.

M. Dahn.

Stockholm, John Björkmans tryckeri 1890,