Motioner i Andra Kammaren, N:o 228

Motion 1890:228 Andra kammaren

Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 228.

1

M:o

Af herr A. Y. Ljungman, om ändrad lydelse af §§ 72
och 73 riksdagsordningen.

Riksdagens år 1886 församlade revisorer för granskning af statsverkets,
riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning
under år 1885 funno sig i berättelsen öfver granskningen af statsverket
på anförda skäl »böra ifrågasätta, huruvida icke den ändring i nu
gällande bestämmelser angående revisionen af stats-, banko- och riksgäldsverken
borde vidtagas, att två delegationer af revisorer årligen af Riksdagen
utsåges, den ena med samma antal medlemmar som Riksdagens
nuvarande revisorer, för granskning af statsverkets tillstånd, styrelse och
förvaltning, och den andra, med något mindre antal ledamöter, för granskning
af riksbankens och riksgäldskontorets förvaltning)) (Riksdagens revisorers
berättelse om den år 1886 af dem verkstälda granskning af statsverkets
samt andra af allmänna medel bestående fonders tillstånd, styrelse
och förvaltning under år 1885, sid. 344345).

Den sålunda af nämnde revisorer framhållna uppfattningen har än
mer vunnit i styrka, derigenom att dels statsverkets förvaltning i särskild!
vissa dess delar ytterligare ökats och dels riksbankens affärsverksamhet
icke allenast vidgats, utan nu äfven synes komma att i en föga aflägsen
framtid omfatta landets hela förseende med banksedlar, hvilket allt naturBih.
till Biksd. Prot. 1890. 1 Sami. 2 Afd. 2 Band. 47 Käft. 1

2

Motioner i Andra Kammaren, N:o 228.

ligen påkallar ökade krafter för den nödiga granskningens verkställande.
En ändring af grundlagens bestämmelser rörande Riksdagens revisorer bör
ock till följd af sjelfva sakens natur helst företagas samtidigt med den
nu förestående ändringen af grundlagsstadgandena rörande riksbankens
styrelse och förvaltning, på det att icke den vidgade bankverksamheten
till äfventyrs måtte under någon tid förblifva i saknad af en fullt tillräcklig
kontroll från Riksdagens sida, hvilken ökade kontroll tydligen lämpligast
bör hafva inträdt och vunnit stadga ledan innan riksbankens affärsverksamhet
fått svälla ut till hela dess åsyftade vidd.

På grund af det anförda får jag alltså hemställa,

det Riksdagen måtte antaga nedanstående förslag
till ändring af §§ 72 och 73 riksdagsordningen, att
hvila till vidare grundlagsenlig behandling:

§ 72.

A hvarje lagtima riksdag förordnas revisorer till
ett antal af tolf för att enligt regeringsformen och
särskild instruktion granska statsverkets och till ett antal
af åtta för att enligt särskilda instruktioner granska
riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd, styrelse
och förvaltning. Revisorerne för ordnas för hvart år
och utses för hvardera revisionen till halfva antalet af
hvardera kammaren. Hvarje revision skall omfatta
ett års afslutade räkenskaper. Revisionsförrättningama
taga sin början å dag, som i instruktionerna bestämmes,
och skola inom två månaders tid vara fullbordade.

Revisorerne välja sjelfve för hvardera revisionen
inom sig ordförande, hvilken eger afgörande röst,
derest vid omröstning rösterna i något fall äro lika.

De anmärkningar, som revisorerne finna sig befogade
att i sina berättelser till Riksdagen framställa,
skola, sedan förklaringar deröfver inkommit, af näst
följande lagtima Riksdag öfverlemnas till vederbörande
utskotts granskning och vidare behandling.

3

Motioner i Andra Kammaren, N:o 228.

/

§ 78.

På samma gång och på lika sätt, som fullmägtige
och revisorer enligt föregående två paragrafer utses,
tillsättas jemväl suppleanter, att vid inträffande
förfall för dem träda i deras ställen, nemligen för
fullmägtige i riksbanken tre, för fullmägtige i riksgäldskontoret
likaledes tre och för hvarje års revisorer
sex för hvardera revisionen.

Stockholm den 12 april 1890.

Axel Vilh. Ljungman.