Motioner i Andra Kammaren, N:o 228

Motion 1893:228 Andra kammaren

Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 228.

N:o 228.

Af herr vice talmannen A. P. Danielson, om skrifvelse till Kongl.
Maj:t med begäran om Riksdagens afslutande.

Sedan utskottens ordförande vid förliden måndag hållen talmanskonferens
upplyst, att alla till utskottens handläggning hänvisade frågor
antingen blifvit af Riksdagen redan afgjorda eller, hvad med visshet
kan förutses, komma att af Riksdagen slutbehandlas senast nästkommande
tisdag, och att således intet ärende, hvilket i följd af någon
framställning från Kongl. Maj:t eller inom Riksdagen väckt förslag
eller eljest jemlikt rikets grundlagar skolat å innevarande riksmöte behandlas,
derefter lägger hinder för att Riksdagen åtskiljes,
får jag vördsamt hemställa,

att Riksdagen vid anmälan härom måtte i skrifvelse
hos Kongl. Maj:t anhålla, att innevarande riksmöte
må efter sagde dag, den 9 maj, afslutas.

Stockholm den 4 maj 1893.

A. P. Danielson.

Bih. Ull Riksd. Rot. 1883. 1 Samt. 2 Afd. 2 Band. 48 Käft. (N:o 228.)