Motioner i Andra Kammaren, N:o 22

Motion 1892:22 Andra kammaren - urtima

Andra kammaren - urtima

Motioner i Andra Kammaren, N:o 22.

5

N:o 22.

-,i\ v.hAI. \\A ./V.mvA* hv>> .birnlbsB \F -rmd 1/

Af herr A. Bokström, »nerf tillägg till motionen n:o 7.

Under åberopande af min vid innevarande års riksdag väckta
motion, n:o 7, om upphäfvande af § 53 värnpligtslageu, får jag till ftillständigande
af samma motion härmed vörsamt anhålla,

att det särskilda utskottet, derest den i berörda
motion åsyftade lagförändringen anses böra understödjas,
ville för Riksdagen framlägga förslag till de
särskilda öfvergångsbestämmelser i värnpligtslagen,
hvilka kunna anses vara af behofvet påkallade, om
motionen bifalles.

Stockholm den 28 oktober 1892.

Aug. Bokström.