Motioner i Andra Kammaren, N:o 231

Motion 1890:231 Andra kammaren

Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 231.

1

tf:o 231.

Af herr J. ÅndCFSSOll i Baggböle, om beviljande af anslag till
inrättande af ett nytt provinsialläkaredistrikt inom Vesterbottens
län.

Den kongl. propositionen angående ordnandet af den allmänna
och enskilda helso- och sjukvården i riket, hvilken proposition nu föreligger
till Riksdagens pröfning, föreslår icke någon ändring af Umeå provinsialläkaredistrikt,
ehuru under närvarande förhållanden både folkmängd
och arealvidd å detsamma äro ganska stora. År 1887 uppgick nemligen
folkmängden till 24,354 och arealen till 51,3 qvadratmil. Enligt samma
års ^ statistik hade t. ex. Degerfors socken en folkmängd af 5,996, och
afståndet från nämnda socken till Umeå, der läkare äro stationerade, utgör
emellan 6 och 10 mil. Då norra stambanan inom få år kommer att
genomlöpa Degerfors by, der äfven station skall anläggas, blir otvifvelaktigt
folkmängden inom en icke aflägsen framtid fördubblad, för att icke
säga mångdubblad. Det kan sålunda af en hvar lätt inses, att det icke
är lämpligt, att en sådan, plats skall sakna läkare, liksom att det måste
vara illa bestäldt med sjukvården, om en sådan församling skall hafva
läkare boende på 6, 8 å 10 mils afstånd. Degerfors socken samt öfre
delarne af Vännäs och Säfvars socknar skulle blifva ett passande läkaredistrikt,
och detta särskildt då jern vägen kommer att förbättra samfärdseln
genom dessa bygder.

På grund af hvad jag nu anfört vågar jag hemställa,

att Riksdagen måtte för ett nytt provinsialläkaredistrikt
inom Vesterbottens län, omfattande norra DegerBih.
till KiJcsd. Prof. 1890. 1 Sami. 2 Afd. 2 Band. 49 Käft.

2

Motioner i Andra Kammaren, N:o 231.

fors samt öfre delarne af Vännäs ocli Säfvars kommuner,
med station för läkaren i Degerfors kyrkoby, bevilja
anslag till enahanda belopp i lön och tjenstgöringspenningar,
som i anledning af den nådiga propositionen,
angående ordnandet af den allmänna och enskilda helsooch
sjukvården i riket, för provinsialläkarne kan blifva
bestämdt.

Stockholm den 16 april 1890.

J. Andersson,

Baggböle.

John Björkmans boktryckeri, 1890.