Motioner i Andra Kammaren, N:o 242

Motion 1896:242 Andra kammaren

Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 242.

1

N:o 242.

Af herr 0. R. Themptander, ang. pension åt enkan efter aflidne
registratorn i justitieombudsmansexpeditionen Oriel Otto Afzelius.

Den 15 nästlidne april afled registratorn i justitieombudsmansexpeditionen,
auditören Oriel Otto Afzelius, hvilken haft fast anställning
inom nämnda verk i något öfver fyrtioåtta år. Afzelius antogs nemligen
den 17 mars 1848 till kanslist i expeditionen, hvarefter han den
31 januari 1876 förordnades till registrator.

Enligt hvad bouppteckningen efter Afzelius utvisar, återstår, sedan
skulderna betalts, icke någon behållning utöfver det egentliga lösöreboet,
och hans enka, hvilken på grund af ålder och sjuklighet icke
kan genom arbete i nämnvärd grad bidraga till sitt underhåll, är sålunda
för sitt uppehälle uteslutande hänvisad till hvad hon kan erhålla i pensioner
och annat understöd. Då Afzelius varit notarie i fångvårdsstyrelsen
och auditör* vid kongl. Svea lifgarde, eger enkan att från
civilstatens pensionsinrättning och arméns pensionskassa bekomma pensioner
med sammanlagdt 580 kronor årligen. Att detta lemnar en
mycket knapp tillgång för hennes lifsuppehälle torde ligga i öppen
dag. Det är derför, som jag, under erinran om den ovanligt långa
tid, Afzelius varit anstäld inom ett Riksdagens verk, föreslår,

att Riksdagen måtte åt Afzelii enka, Maria Geor,
gina Afzelius, född Wallroth, bevilja en årlig pension,
utöfver hvad henne tillkommer från civilstatens pensionsinrättning
och arméns pensionskassa, af femhundra
kronor, att utgå för hennes återstående lifstid, under
förutsättning att hon ej ingår nytt äktenskap.

Jag anhåller, att motionen måtte remitteras till statsutskottet; och
skola i sådant fall för ärendets utredning nödiga handlingar utskottet
tillhandahållas.

Stockholm den 2 maj 1896.

O. B. Themptander.

Bih. till Iti/csd. Prof. 1896. 1 Sami. 2 Afd. 2 Band. 64 Haft. fN:o 242.)