Motioner i Andra Kammaren, N:o 27

Motion 1892:27 Andra kammaren - urtima

Andra kammaren - urtima

18

Motioner i Andra Kammaren, N:o 27.

N:o 27.

Af herr 0. Olsson i Stockholm, om vissa vilkor för antagande
af Kongl. Maj:ts förslag till förbättrad härordning.

Herr J. Mankill har i fyra särskilda motioner, n:is 9, 10, 11 och
12, föreslagit åtskilliga förändringar i afseende på vårt skatteväsende,
hvilka skulle genomföras, för den händelse att Kongl. Maj:ts förslag
till landtförsvarets ordnande antages, hvilka förändringar sålunda enligt
motionärens förslag skulle komma att utgöra följden af detta antagande.

Äfven om jag för min del gillar dessa förändringar i och för sig,
är jag dock af den åsigten, att de böra utgöra förutsättningen för det
kongl. förslagets antagande, samt deras godkännande således uppställas
såsom vilkor derför. Blott om Riksdagen sålunda uttalar sin bestämda
fordran på nämnda skatteförändringar, hvilka delvis blott af herr finansministern
blifvit ifrågasatta, kan den hafva någon förhoppning om, att
dessa förändringar verkligen skola komma att genomföras.

Med anledning häraf får jag vördsamt föreslå,

att det af Kongl. Maj:t framlagda förslaget till
landtförsvarets ordnande godkännes endast under vilkor,
att Riksdagen bifaller de i motionerna n:is 9, 10, 11
och 12 framstälda förslag om

införande af progressiv arfskatt eller skrifvelse
derom;

införande af värnskatt för de från krigstjenst
befriade eller skrifvelse derom;

Motioner i Andra Kammaren, N:o 27.

19

skrifvelse rörande tilläggsbevinning jemte progressiv
tillämpning af bevillningen;

skrifvelse om ökning af stämpelskatten.

Stockholm den 27 oktober 1892.

Olof Olsson.

Instämma i motionen:

Edvard Wavrinsky.

Curt Wallis.