Motioner i Andra Kammaren, N:o 60

Motion 1891:60 Andra kammaren

Andra kammaren

1:4

Motioner i Andra Kammaren, N:o 60

N:o 60,

Af herr Hack Per Erssoilj om ändring i 22 § af förordningen
om kommunalstyrelse på landet den 21 mars 1862.

Under eu följd af riksdagar hafva upprepade förslag väckts om
ändring i den kommunala rösträtten på landet. Dessa förslag hafva alla
haft det gemensamt, att de åsyftat förekomma att en eller ett fåtal må
kunna utöfva en kommuns beslutanderätt. Dessa förslag hafva hufvudsakligen
afsett ändring och tillägg i 11 § i kongl. förordningen om kommunalstyrelse
på landet, den 21 mars 1862, sådan den lyder i kongl. kungörelsen
den 8 september 1868. Lagutskottet, som behandlat dessa förslag,
har äfven framlagt så fullgiltiga skäl för bifall till ändring af denna
paragraf, att det vill synas, som om desamma bort kunna antagas, men
det oaktadt hafva förslagen blifvit i Första Kammaren af slagna. Då således
ringa utsigt finnes för ändring i 11 §, tager jag mig friheten föreslå
ett tillägg i 22 § samma förordning, hvarigenom till väsentlig del utjemnas
ett nu rådande missförhållande inom kommuner med afseende på rösträttens
utöfning. Det heter i 22 §: »Val skall, der så äskas, förrättas
med slutna sedlar. Mellan lika röstetal skiljer lotten.» Meningen
med denna paragraf synes hafva varit densamma, som tydligen står uttryckt
dels i 1 kap. 1 § rättegångsbalken angående nämndemansval: »och hafve
hvarje röstande en röst», och dels i kongl. stadgan om skiftesverket i

riket den 9 november 1866, § 19: »och ege en hvar--lika röst». Så

torde ock hafva praktiserats, tills ett mål rörande denna fråga under 1871
blef fullföljdt i högsta domstolen, då Kongl. Maj:t dömde, att 22 § icke
upphäfver 11 §, utan skall röstvärdet beräknas, äfven då val sker med
slutna sedlar. För att jemföra det röstvärde, som tillkommer en sluten

Motioner i Andra Kammaren, N:o 61.

15

sedel, med röstlängden, måste röstvärdet angifvas utanpå valsedeln, och
då detta, som hufvudsakligen inverkar på valets utgång, måste vara öppet,
så är icke omröstningen sluten. Deremot, om orden »och hafve hvarje
röstande en röst» blefve intagna, erhölle äfven denna paragraf fullt konseqvent
innehåll, och många af de oegentligheter, som åtfölja tillämpningen
af 11 §, blefve äfven undanröjda, då den endast blefve använd vid beslut
rörande kommunens ekonomiska angelägenheter, vid hvilka det väl kan
försvaras, att den, som får skatta efter eif högre fyrktal, äfven har större
inflytande.

På dessa i korthet anförda skäl vågar jag vördsamt föreslå,

att Riksdagen för sin del besluter, att orden »och
hafve hvarje röstande en röst» införas i 22 § i kongl.
förordningen om kommunalstyrelse på landet den 21
mars 1862, hvarigenom denna paragraf skulle erhålla
följande lydelse:

»Val skall, der så äskas, förrättas med slutna sedlar;
och hafve hvarje röstande en röst. Mellan lika röstetal
skiljer lotten».

Stockholm den 27 januari 1891.

Back Per Er sson.

N:0 61.

Af herr E. P. Joll88011 i Myre, om skrifvelse till Kongl. Maj:t
rörande väghållningsbésvärets ordnande.

Bland de bördor, som af ålder trycka uteslutande på innehafvare
åt den i mantal satta jorden, är onekligen vägunderhållet eu åt de allra
tyngsta. Detta är både kändt och erkändt. Sträfvande! att söka utjemna