Motioner i Andra Kammaren, N:o 65

Motion 1891:65 Andra kammaren

Andra kammaren

6

Motioner i Andra Kammaren, N:o 65.

N:o 65.

Af herr C. i. Jakobson, om utredning rörande kronans eganderätt
till ett jordområde inom Motala socken i Aska härad
af Östergötlands län.

Inom Motala socken, Aska härad af Östergötlands län befinnes ett
jordområde under benämning häradsmarken eller Motala Brink, hvilket
åt ålder varit kronans, men sedan lång tid tillbaka för Aska härads
behof varit begagnadt till afrättsplats och antagligen varit till sådant
behof afskildt från kronohemmanens i Motala södra by och möjligen
andra hemmans egor, sannolikt innan dessa hemman blefvo till skatte
lösta, som skedde, för Motala Aspegård och Motala Stjernorpsgård år
1723, för Motala Hollstensgård år 1725, för Motala Fiskaregård år 1803
och för Motala Spolegård år 1810.

Till hvilken detta område rätteligen hörer, som för det afsedda
ändamålet (afrättsplats) fortfarande begagnats, ända tills en förändrad
lagstiftning gjorde det i detta afseende obehöfligt, är temligen oklart,
och ehuru vid af kommissionslandtmätaren J. F. Schött år 1860 öfver
Folehagens rågångar upprättad karta, platsen upptages emot rågången
under benämning sockenmarken, synes den dock fortfarande mera vara
kronans.

Ifrågavarande jordområde har af enskilda personer mer och mer
inkräktats, i det de obehörigen derå uppfört bostäder och hos sig inhyst
eu mängd andra personer, personer af den art, att ej allenast
oordningar derstädes ofta förekomma, utan det dertill är för Motala
landskommun i fattigvårdshänseende högst menligt.

Då man med bekymmer sett, huru dessa nästen tillväxa och mer
och mer befolkas, har Motala socken på det sättet sökt hindra denna
utveckling, att församlingen af åtskilliga lägenhetsinnehafvare utverkat
sig tomtskatt; men som församlingen saknat åtkomsthandlingar och
faktisk eganderätt och lägenhetsinnehafvarne tredskats, har man mot
desse i detta afseende stått redlös. Visserligen har konungens befallningshafvande
år 1858 resolverat, att ortens kronofogde skulle härutinnan

7

Motioner i Andra Kammaren, N:o 65.

bevaka kronans rätt, men som nödiga handlingar icke funnits att tillgå,
har på den vägen heller intet stått att vinna i utredning.

Ehuru ifrågavarande jordområde icke eger något så synnerligt
stort värde, är det dock på grund af nu anförda af nöden få konstaterad
eganderätten till detsamma, Kongl. Maj:ts och kronans eller
Motala landtkommuns.

De saken rörande handlingar, jag disponerar, ber jag få öfverlemna
till vederbörligt utskott, och ber vidare få erinra:

att å kartan af år 1748 öfver Motala och Vinnerstads byars m. fl.
hemmans utmarksdelning platsen är upptagen såsom »afrättsplats)) samt
vid delningen uppenbarligen ansedd hafva hört till Motala södra bys
egoområde, ehuru platsen icke i sjelfva egobeskrifningen finnes omnämnd;

att vid under åren 1781 och 1785 förrättadt storskifte å Motala
södra bys åker och äng den ifrågavarande lägenheten icke i förrättningen
ingått;

att å kartan öfver kronoparken Folehagens i Motala och Kalfstens
socknar rågångar, faststäld den 20 januari 1807, ifrågavarande plats
upptages såsom »gammal afsatt afrättsplats» utom Folehagens rågång
och på den sidan emot Folehagen, som å kartan angifves angränsas
af »Motala bys storskiftade egor», innehållande beskrifningen »att på
östra sidan af kronoparken Folehagen befinnes Motala södra by tillgränsa»;

att å laga skifteskartan år 1848 öfver Motala södra by platsen
upptages såsom »afrättsplats och sandgropar» utan att närmare beskrifvas.

På grund af hvad jag anfört får jag vördsamt anhålla,

det Riksdagen ville förklara eganderätten till
den här oftanämnda afrättsplatsen, s. k. häradsmarken,
inom Motala socken, Aska härad, Östergötlands län,
vara ettdera Kongl. Maj:ts och kronans eller Motala
landtkommuns, vare sig genom direkt beslut, eller för
närmare utredning besluta en skrifvelse till Kongl.
Maj:t i samma syfte.

Stockholm den 27 januari 1891.

C. J. Jakobson.