Motioner i Andra Kammaren, N:o 97

Motion 1891:97 Andra kammaren

Andra kammaren

10

Motioner i Andra Kammaren, N:o 97.

N:o 97,

Af herr A. HftllSSOll i Solberga, om inrättande af ett riksbankens
af delning skontor i Falun.

Vid flera föregående riksdagar hafva af mig jemte andra mina länskamrater
inom Riksdagens Andra Kammare framställningar blifvit gjorda
om inrättande af ett riksbankens afdelningskontor för Stora Kopparbergs
län i staden Falun, utan att dessa framställningar hitintills lyckats vinna
Riksdagens bifall.

Då de skäl ännu qvarstå, som föranledt dessa motioner och hvilka
återgifvas i motion n:o 162 vid 1888 och n:o 138 vid förlidet års riksdag,
till hvilka jag nu får hänvisa, vågar jag ännu en gång bringa denna
för orten så angelägna fråga under Riksdagens förnyade ompröfning, då
jag härmed vördsamt får föreslå,

att Riksdagen måtte besluta, det ett riksbankens
afdelningskontor inrättas för Kopparbergs län i staden
Falun, med de vilkor och bestämmelser, som bankoutskottet,
dit denna motion torde remitteras, finner
lämpligt föreslå.

Stockholm den 26 januari 1891.

A. Hansson i Solberga,

riksdagsman för Paln domsaga.

Häruti instämma:

S. M. Olsson.
D. Persson.

E. Norman.
Ollas A. Ericsson.