Motioner i Andra kammaren, Nr 269

Motion 1914:269 Andra kammaren - b

Andra kammaren - b

Motioner i Andra kammaren, Nr 269.

7

Nr 269.

Av herr Lindhagen, angående ordningen för det slutliga utgåendet
av det utav innevarande riksdag förskottsvis
anvisade belopp för bestridande av kostnader, som avses
i § 63 regeringsformen.

Med åberopande av skälen i den föregående motionen, nr 268, får
jag ytterligare såsom särskild motion hemställa,

att riksdagen måtte besluta, att det för upprätthållande
av rikets neutralitet förskottsvis anvisade beloppet
50,000,000 kronor skall slutligen utgå i enahanda
ordning, som för uttagande av den ifrågasatta extra
värnskatten blivit föreslagen.

Stockholm den 14 augusti 1914.

Carl Lindhagen.