Motioner i Andra kammaren, Nr 321

Motion 1916:321 Andra kammaren

Andra kammaren

Motioner i Andra kammaren, Nr 321.

7

Nr 321.

Av herr Palmstierna, i anledning av Kungl. Majds proposition,
nr 241, med förslag till förordning om krig skonjunkturskatt.

När krigskonjunkturskatten beslöts vid föregående års riksdag, torde
man väsentligen ha utgått från den förutsättningen, att krigsvinster
endast komme att tillfalla andra än jordbruksidkare. Erfarenheten har
emellertid visat, att så långt ifrån är förhållandet. Tvärtom ha de stora
egendomarna också de förtjänat avsevärt på av kriget uppkomna förhållanden.
Åtskilliga kännetecken härpå ha redan varit föremål för
officiella omnämnanden.

Under dessa omständigheter synas skäl icke föreligga att undandraga
inkomst av fastighet från krigskonjunkturbeskattning.

Förutom nu nämnda skäl att lägga detta slags inkomst under dylik
beskattning torde böra framhållas, att nu utgående krigskonjunkturbeskattning
i vissa fall icke blir effektiv, därest sådan åtgärd icke vidtages.
Samtliga de bolag, vilkas verksamhet huvudsakligen innebär förädling
av egna råvarutillgångar såsom skog m. m., kunna nämligen genom
överföring av vinsten på den fasta egendomens värdekonto, d. v. s. upptagande
av höga inköpspris å råvaran, som befinner sig i dess egen
eller dotterbolags besittning, så ordna bokföringen, utan att något rent
falsarium sker, att förädlingsverksamheten icke visar någon krigskonjunkturvinst.
I all synnerhet då flera av våra största ekonomiska företag
beröras av denna sak, bör den tagas under övervägande.

Vad skatteskalan i den kungl. propositionen angår, så har Kungl.
Maj:t av okänd anledning icke följt de sakkunnigas mening att åsätta

8

Motioner i Andra kammaren, Nr 321.

de större vinsterna en högre progressiv skatt. Det förefaller emellertid,
att progressiviteten bör fortsättas också utöver de 320,000 kronor, där
skalan nu slutar. Möjligen kommer detta att medföra någon jämkning
också av den övre delen av den i propositionen föreslagna skalan.

Det hem ställes alltså,

att § 2 i Kungl. Maj:ts proposition, nr 241,
måtte ändras på det sätt, att även inkomst av fast
egendom underkastas krigskonjunkturbeskattning, samt
att riksdagen måtte besluta sådan ändring av
den i propositionen föreslagna skatteskalan, att progressionen
fortsättes över nu föreslagna gräns, och
hemställes, att vederbörande utskott måtte framlägga
förslag i detta avseende.

Stockholm den 15 maj 1916.

Erik Palmstierna.

Stockholm, Nya Tryckeri-Aktiebolaget 1916.