Motioner i Första Kammaren, N.-o 24

Motion 1893:24 Första kammaren

Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N.-o 24.

1

N:o 24.

Af herr Ekenilian, angående skrifvelse till Konungen om ändring
af gällande bestämmelser i fråga om ersättning af allmänna
medel för understöd åt arbetsföre svenske medborgare^
hvilka i nödstäld belägenhet aflemnas å svensk
gränsort.

Uti kongl. kungörelsen den 9 juni 1871 är bestämdt, att fångvårdsstyrelse
å svensk gränsort, hvarest konungens befallningshafvande
icke har sitt säte, eger att för understöd, som af styrelsen meddelas till
beredande af nödtorftigt uppehälle under högst fjorton dagars tid åt
arbetsföre, men nödstälde svenske medborgare, hvilka af myndighet utom
riket aflemnas å svensk gränsort, der de icke hafva sina hemvist, söka
godtgörelse på sätt och i den ordning 32 § 1 mom. af kongl. förordningen
rörande fattigvården föreskrifver; liqvid af statsverket er hålles således
efter utgången af hvarje år på en gång.

Som antalet af dem, hvilka under senare åren gjort anspråk på
understöd under här ofvan angifna förhållanden, allt mera ökats, har
fattigvårdsstyrelse i gränskommun ofta nödgats förskottera ganska afsevärda
belopp samt ådragits mycket besvär för omhändertagande och försändande
till vederbörlig ort åt ifrågavarande personer.

Utan ändring i nu. gällande här ofvan angifna bestämmelser torde
rättelse i omförmälda missförhållande svårligen kunna ske, hvadan jag
\agar
anhålla,

att Kongl. Maj:t läcktes föreskrifva, att fattigvårdsstyrelse
å svensk gränsort må för kostnad för och besvär
vid understöds lemnande enligt kongl. kungörelsen
Bih. till liiksd. Frat. 1822. 1 Sami. 2 Afd. 1 Band. 8 Käft. (N:o 24).

Motioner i Första Kammaren, N:o 24.

den 9 juni 1871 erhålla godtgörelse efter hvar månad
eller ock måtte vidtaga annan åtgärd för att syftet med
motionen må vinnas.

Om remiss till tillfälligt utskott anhålles.

Stockholm den 2 mars 1893.

Victor Ekenman.

I denna motion instämmer G. Rudebeck.

Stockholm, John Björkmans boktr., 1893.