Motioner i Första Kammaren, N:0 37

Motion 1891:37 Första kammaren

Första kammaren

12

Motioner i Första Kammaren, N:0 37.

>:o 37.

Af herr Söderberg, m. fl., om höjande af den enligt kongl.
kung öreisen den 3 februari 1888 medgifna ersättning till egare
af skattefrädseliemman, hvars ränta icke blifvit af statsverket inlöst.

Under åberopande af motiveringen i vår vid denna riksdag afgifna
motion, n:o 19, hemställa vi, att Riksdagen måtte för sin del besluta,

att den ersättning, som jemlik! kongl. kungörelsen
den 3 februari 1888 bör utgå till egare af skattefrälsehemman,
hvars skattefrälseränta, ehuru varande af den
beskaffenhet, som afses i § 1 af kongl. förordningen den
11 september 1885 angående inlösen af skattefrälseräntor,
kronotionde, som innehafves under enskild eganderätt,
samt arbets- eller hofveriskyldighet till skattesåld
kronoegendom, icke blifvit af statsverket inlöst, skall,
under iakttagande i öfrigt af bestämmelserna i nämnda
kungörelse, från och med år 1892 utgå med femtio procent
af räntans belopp, beräknadt på sätt i samma
kungörelse skrifves.

Stockkolm den 27 januari 1891.

P. M. Söderberg. ,/. Bengtsson.

O. Nilsson. uV". Andersson.

Stocholm, John Björkmans boktryckeri 1891.