Motioner i Första Kammaren, N:o 11

Motion 1891:11 Första kammaren

Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 11,

1

N:0 11.

Af herr Borg, med förslag till ändring af 1 leap. 6 $ giftermålsbal/cen.

1 kap. 0 § giftermålsbalken föreskrifver att »man eller qvinna må ej
förr i äktenskap träda, än lian häfver fylt tjuguett år och hon femton,
utan konungen prof var skäligt att lof dertill gifva».

Vid sistlidna riksdag väckte jag förslag om sådan ändring häruti, att
qvinna liksom förut man icke utan Konungens tillstånd skulle få
träda i äktenskap före uppnådd myndig ålder, eller tjuguett år. Förslaget
vann ej Riksdagens bifall, men dess grundtanke rönte ett sådant erkännande,
att ej mindre än 110 medlemmar af båda kamrarne yrkade återremiss för
ny behandling af frågan, hvarjemte jag af många bland Riksdagens ledamöter
uppmanats att, under något modifierad form, åter draga frågan under
Riksdagens pröfning.

Ehuru fortfarande lika viss, att de mest gynsamma följder så väl för
samhället som för den enskilde så väl i fysiskt som i ekonomiskt och sedligt
afseende kunna väntas, när steget eu gång tages fullt ut, är de! dock
sannolikt välbetänkt att den allmänna opinionen mera förberedes härför.
Då vid frågans behandling i kamrarne meningarna tycktes vara temligen
odelade om att qvinnans äktenskap före fylda aderton år vore skadligt och
borde förbjudas, bär jag deri trött mig böra se en fingervisning och stanna
vid nämnda åldersgräns.

Grunderna för min uppfattning af frågan finnas utförligt angifna i
Första Kammarens protokoll af den 12 mars 1890. Konklusionen deraf torde
kunna sammanfattas sålunda:

Bill. till Rilcsd. Prof. 1891. 1 Sami. 2 Afd. 1 Band. 6 Höft.

1

2

Motioner i Första Kammaren, N:o 11.

alldenstund äktenskap, ingångna i åldern före 18 år ej blott hos de
civiliserade nationerna i allmänhet, utan särskildt hos vårt folk visat sig
högligen menliga så väl för makans och moderns sundhet som ock för afkommans
kroppsliga och andliga beskaffenhet och utveckling, en erfarenhet
som vetenskapen till fullo bestyrkt;

alldenstund de dessutom icke gerna böra ingås, innan qvinnan hunnit
den förståndsutveckling, som tillåter henne att rätt fatta vigten af det steg
hon går att taga, eller iakttaga nödig förtänksamhet vid det för hela lifvets
väl eller ve afgörande valet af make;

alldenstund hon vid så unga år som före 18 saknar nästan all lifsérfarenhet
och så väl i förvaltningen af familjens inre hushållning som i
fråga om barnuppfostran vanligen är nära nog blotta barnet;

alldenstund möjliga olägenheter vid åldersgränsens uppflyttning från
15 till 18 år undvikas derigenom, att lagens lydelse framgent som förut
medgifver att i trängande fall söka kungligt tillstånd till giftermål, och
ansökningar derom sannolikt skola minskas i antal i samma mån medvetandet
om förtidiga äktenskaps skadlighet vaknar och dylika ansökningar i
regeln afslås;

alldenstund slutligen ingen annan ändring i lagen alltså visar sig för
ändamålet nödig, tillåter jag mig föreslå,

att i giftermålsbalkens 1 kap. 6 § ordet femton
utbytes mot aderton.

Stockholm den 28 januari 1891.

F. T. Borg.