Motioner i Första Kammaren, N:o 19

Motion 1891:19 Första kammaren

Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 19.

1

N:o 19.

Af herr Söderberg in. fl., om lindring i rustnings- och roteringsbesvären
samt nedsättning af de pa viss jord hvilande
grundskatter, in. m.

Kongl. Maj:t och Riksdagen hafva båda erkänt rättmätigheten
af den jordegande befolkningens anspråk på lättnad i rustnings- och
roteringsbesvären samt lindring i grundskatter. Ett steg i sådan rigtning
har också tagits derigenom att år 1885 trettio procent af dessa
bördor aflyftats. Nödvändigheten att fortgå på denna väg, då sådant
kan ske utan att deraf följande minskning i statens inkomster och ökning
i dess utgifter hindra tillgodoseende af skäliga kraf på staten i
andra afseenden, torde icke behöfva närmare ådagaläggas; och då
statsverkets ställning för närvarande synes vara så gynsam, att enligt
vår uppfattning något härutinnan redan nu både kan och bör göras,
föranlåtas vi vördsamt hemställa, att Riksdagen måtte för sin del besluta,

A. att 1 och 6 §§ i lagen angående lindring i rustningsoch
roteringsbesvären den 5 juni 1885 måtte erhålla
följande förändrade lydelse, att från och med år 1892
tillämpas:

§ 1.

I rustnings- och roteringsbesvären skall lindring
ega rum med femtio procent af dessa besvärs uppskattade
värde, på sätt samt under iakttagande af de
Bill. till Biksd. Prof. 1891. 1 Sami. 2 Afil. 1 Band. 8 Höft. 1

2

Motioner i Första Kammaren, K:o 19.

särskilda bestämmelser och undantag, som bär nedan
i denna lag omförmälas.

§ 6.

Vid bestämmande af det belopp, hvarmed lindring
bör rusthåll eller rote tillgodokomma, skall följande
iakttagas:

a) . Beträffande effektiva rusthåll och rotar.

Rusthåll eller rote, som icke åtnjuter understöd,
erhåller lindring med femtio procent af fulla värdet
å rustningen eller roteringen, sådant samma värde i
§ 2 mom. a) blifvit bestämdt, hvaremot för rusthåll
eller rote, som är i åtnjutande af understöd, hvarom
i § 5 mom. 1 förmäles, lindringen skall utgöra femtio
procent af allenast det belopp, hvarmed nyssnämnda
värde å rustningen eller roteringen öfverstiger understödet;
kunnande, der understödet skulle uppgå till
lika belopp med eller öfverstiga besvärets värde, sådan
lindring som i denna lag afses, icke ifrågakomma.

b) . Beträffande helvakanta rusthåll och rotar vid
kavalleriet, vakanta rotar vid infanteriet samt vakanta
rusthåll och rotar vid håtsmanshället.

l:o) Der vakansafgiften, med inberäkning deri
jemväl af trosspassevolansafgiften, då sådan utgår,
är lika stor med eller större än det här ofvan i § 2
mom. a) bestämda värde å rustningen eller roteringen,
skall lindring tillgodokomma rusthåll eller rote, som
icke åtnjuter understöd med femtio procent af vakansafgiftens
eller nämnda afgifters sammanlagda belopp,
men rusthåll eller rote, som är i åtnjutande af understöd,
endast med femtio procent af det belopp, hvarmed
vakansafgiften eller summan af berörda afgifter
öfverstiger understödet; och kommer alltså, der understödet
uppgår till lika belopp med eller öfverstiger
afgifterna, lindring, hvarom i denna lag är fråga,
icke att ega rum.

Motioner i Första Kammaren, N:o 19. 3

2:6) Der vakansafgiften, med ^beräkning deri
jemväl af trosspassevolansafgiften, då sådan utgår,
är lägre än det i § 2 mom. a) satta värde å rustningen
eller roteringen, skall den lindring, som, enligt
hvad här ofvan är stadgadt, skolat tillkomma rusthållet
eller roten, om besväret varit effektivt, minskas
med skilnaden mellan nyssnämnda värde och afgiftsbeloppet,
men skulle denna skilnad vara lika stor med
eller större än berörda lindring, kommer, så länge
detta förhållande fortfar, någon lättnad i rustningen
eller roteringen enligt denna lag icke att ega rum.

c). Beträffande halfvakanta rusthåll och rotar vid
kavalleriet och vakanta rusthåll vid infanteriet.

l:o) Der vakansafgiften för karl, och vid infanteriet
jemväl för beklädnad, remtyg och beväpning,
är lika stor med det i § 2 mom. b) eller c) bestämda
värde, skall lindring tillgodokomma rusthåll eller rote
i de fall och efter enahanda beräkningsgrund, som
här ofvan angående effektiva rusthåll och rotar stadgas.

2:o) Der vakansafgiften för karl, och vid infanteriet
jemväl för beklädnad, remtyg och beväpning, är
lägre än det i § 2 mom. b) eller c) bestämda värde,
skall den lindring, som, enligt hvad här ofvan är
stadgadt, skolat tillkomma rusthållet eller roten, om
besväret varit effektivt, minskas med skilnaden mellan
nyssnämnda värde och afgift, men är denna skilnad
lika stor med eller större än berörda lindring, kommer,
så länge detta förhållande fortfar, någon lättnad
i rustningen och roteringen enligt denna lag icke att
ega rum.

3:o). Der vakansafgiften för karl och vid infanteriet
äfven för beklädnad, remtyg och beväpning,
är större än det i § 2 mom. b) eller c) bestämda
värde, skall öfverskottet tilläggas värdet å hela rustnings-
eller roteringsbesväret och lindring å summan
häraf, efter afdrag af understödet, der sådant utgår,
tillgodokomma rusthållet eller roten i öfverensstämmelse
med hvad här ofvan angående effektiva rusthåll
och rotar är stadgadt.

4

Motioner i Första Kammaren, N:o 19.

B. att § 9 i lagen angående lindring i rustnings- och
roteringsbesvären den 5 juni 1885 skall erhålla följande
förändrade lydelse:

I fråga om lindring för de Göteborgs stad förut
anslagna rotar inom Säfvedals härad skall gälla hvad
här ofvan blifvit stadgadt beträffande de till Elfsborgs
regemente hörande rotar;

C. att i de skatter och utlagor, som med tillämpning
af bestämmelserna i kongl. kungörelsen den 5 juni
1885, angående nedsättning i de på viss jord hvilande
grundskatter, blifvit nedsatta med trettio procent, ytterligare
nedsättning skall, under iakttagande i tillämpliga
delar af föreskrifterna i berörda kungörelse, från
och med år 1892 ega rum med tjugu procent af det
belopp, hvarå nyssnämnda nedsättning beräknats;

att i de fall, der nedsättning i skatt eller utlaga
enligt kongl. kungörelsen den 5 juni 1885 bör ega
rum, men icke ifrågakommer förr än efter 1892 års
ingång, nedsättningen bestämmes till femtio procent
af det belopp, hvarå enligt samma kungörelse nedsättningen
skall beräknas; samt

att den till Sala bergslag förut utgående, men
numera till statsverket indragna grufvedrängshjelpen
af hemman inom åtskilliga socknar i Vestmanlända
län från och med ingången af år 1892 nedsättes med
ytterligare tjugu procent af det belopp, hvarå den
jemlik! kongl. brefven den 13 juli och den 25 november
1887 medgifna nedsättning af trettio procent egt
rum.

Stockholm den 27 januari 1891.

J. Bengtsson.

4

N. Andersson.

P. M. Söderberg.
O. Nilsson.