Motioner i Första Kammaren, N:o 26

Motion 1894:26 Första kammaren

Första kammaren
Motioner i Första Kammaren, N:o 26.

1

N:o 26.

Af herr Trcffcilberg, angående revision af sTcogslagstiftningen

in. m.

Uti en under nu pågående riksdag i Andra Kammaren väckt motion

har Herr Yahlin föreslagit Riksdagen att i skrifvelse till Kongl Maj:t

anhålla,

»att Kongl. Maj:t ville låta infordra och för Riksdagen framlägga

uppgift på den jordbruksfastighet, som af bolag eges i de delar af vårt

land, der skogsavverkning i mer betydande utsträckning förekommer, äfvensom

statistiska uppgifter, utvisande tillväxten af denna bolagsegendom

och den sjelfegande jordbrukareklassens deraf orsakade förminskning; samt

att Kong!. Maj:t ville, för så vidt de inhemtade upplysningarna sådant

föranleda, för Riksdagen föreslå de åtgärder, som för bibehållande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida